Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Uważność dla wszystkich. Mądrość...

Uważność dla wszystkich. Mądrość, która może zmienić świat (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 6,90 zł
23,09 zł 29,99 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Jon Kabat-Zinn, pionier uważności i jeden z najbardziej znanych popularyzatorów ruchu mindfulness, zmienił nasz sposób postrzegania codziennego życia. W swoich bestsellerowych książkach pisze o związku pomiędzy praktyką uważności a naszym dobrym samopoczuciem, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, społecznym czy duchowym.

W Uważności dla wszystkich Kabat-Zinn wyjaśnia, jak tytułowa uważność może pomóc zmienić świat. Pokazuje, jak pod jej wpływem może rozwijać się demokracja i dlaczego mindfulness to klucz do zrozumienia problemów osobistych i globalnych, a w dalszej perspektywie również do świadomego działania. Dzięki praktyce możemy stać się bardziej empatycznymi i świadomymi istotami a stąd już tylko krok do pozytywnej zmiany w życiu naszym i innych.

Książka opiera się na osobistych doświadczeniach autora, twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności. Kabat-Zinn jest autorem kilkunastu publikacji, w których uczy uważności oraz radzenia sobie z trudnościami życia codziennego. Do jego najbardziej znanych tytułów należą Gdziekolwiek jesteś, bądź, Życie, piękna katastrofa oraz Świadomą drogą przez depresję.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Uzdro­wie­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego
  • Uzdro­wie­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego
  • O matko, wła­śnie prze­czy­ta­łem wia­do­mo­ści
  • Powta­rzam sobie: wystrze­gaj się zaro­zu­mial­stwa
  • W XXI wieku nie czas na poli­tykę w sta­rym stylu
  • Lek­cja wynie­siona z medy­cyny
  • Poskra­mia­jąca moc rze­czy małych
  • Uważ­ność i demo­kra­cja
  • Viet­nam Medi­ta­tion Blues  migawka z prze­szło­ści, a może to teraź­niej­szość? I przy­szłość?
  • Fakty i akty
  • Nie wiem, co bym zro­bił bez mojej prak­tyki!
  • Zawie­sić roz­pro­sze­nie
  • Chwile ciszy
  • Nad­cho­dzą czasy uważ­no­ści
 • Oddajmy się pięknu, które kochamy
  • Wie­dza czer­pana z róż­nych źró­deł spra­wia, że sta­jemy się mądrzejsi
  • Kwan­towy skok ludz­ko­ści: karma spo­tyka dharmę
  • Roz­wa­ża­nia nad istotą przy­rody i naszym w niej miej­scem
  • Roz­wi­nię­cie ukry­tych wymia­rów
  • Odpo­wied­nią dać rze­czy per­spek­tywę
  • Podzię­ko­wa­nia
  • Lite­ra­tura
  • Źró­dła cyta­tów
  • O auto­rze
 • Przy­pisy koń­cowe
logotypy