Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Tao zdrowia, seksu i długowieczn...

Tao zdrowia, seksu i długowieczności (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,88 zł
35,02 zł 44,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Tao zdrowia, seksu i długowieczności to wszechstronny poradnik harmonijnego i pozytywnego stylu życia, będący jednocześnie dobrym wstępem do samego taoizmu. Autor w przystępny sposób przedstawia system reguł dotyczących zdrowego życia rozwijany od ponad pięciu tysięcy lat.

W części Tao zdrowia można znaleźć wskazówki na temat doboru produktów żywnościowych, ich odpowiedniego łączenia, odtruwania organizmu oraz szczegółowe opisy ćwiczeń oddechowych i chińskich technik gimnastycznych służących harmonii umysłu i ciała.

Część Tao seksu i długowieczności jest poradnikiem niezwykłym, tak jak niezwykłe dla człowieka Zachodu jest chińskie podejście do seksu i w ogóle ludzkiej kondycji. Człowiek widziany oczami taoisty jest elementem wszechświata i działających w nim sił, co więcej jest tegoż świata i tychże sił odzwierciedleniem, małym kosmosem. Seks zatem to nie tylko przyjemność czy obowiązek to tygiel wewnętrznej alchemii, w którym warzą się kosmiczne siły wykorzystywane przez adeptów tao do osiągnięcia długowieczności.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • PRZED­MOWA
 • WSTĘP
  • Tao
   • Histo­ria tao­izmu w Chi­nach
   • Yin i yang
   • Trzy Skarby
 • DODA­TEK
  • Lista waż­niej­szych postaci tao­izmu
 • TAO ZDRO­WIA
 • ROZ­DZIAŁ 1
  • Dieta i odży­wia­nie
   • Jadło­spis Matki Natury
   • Zuba­ża­nie ludz­kiej diety
   • Tro­fo­lo­gia, czyli nauka o łącze­niu pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych
   • Enzymy  kuli­narna iskra życia
   • Jedze­nie a zdro­wie i dłu­go­wiecz­ność
   • Lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych
   • Dieta a zdro­wie psy­chiczne
 • DODA­TEK I
  • Grupy pokar­mowe i tabela zesta­wień pokar­mo­wych
 • DODA­TEK II
  • Przy­kła­dowy tygo­dniowy zestaw potraw
 • DODA­TEK III
  • Pro­dukty żyw­no­ściowe i napoje o wła­ści­wo­ściach lecz­ni­czych
 • ROZ­DZIAŁ 2
  • Gło­dówka i wyda­la­nie
   • Jelito grube: kana­li­za­cja czy klo­aka?
   • Gło­dówka
   • Płu­ka­nie okręż­nicy
   • Sied­mio­dniowa kura­cja gło­dów­kowo-prze­czysz­cza­jąca
   • Mini­gło­dówki i pół­gło­dówki
   • Pozy­cja ciała przy wypróż­nia­niu
 • ROZ­DZIAŁ 3
  • Oddy­cha­nie
   • Wie­dza o oddy­cha­niu
   • Neti, czyli płu­ka­nie nosa
   • Sztuka oddy­cha­nia
   • Pod­sta­wowe ćwi­cze­nia odde­chowe
   • Pro­gram ćwi­czeń
   • Korzy­ści pły­nące z ćwi­czeń odde­cho­wych
 • ROZ­DZIAŁ 4
  • Ćwi­cze­nia fizyczne
   • Styl twardy a styl miękki
   • Sztuki walki
   • Roz­grzewka
   • Ćwi­cze­nia roz­luź­nia­jąco-roz­cią­ga­jące
   • Ćwi­cze­nia roz­cią­ga­jące
   • Ćwi­cze­nia roz­luź­nia­jące
   • Ćwi­cze­nia dłu­giego życia
   • Głowa
   • Brzuch, talia, dolna część ple­ców
   • Ramiona i ręce
   • Nogi i stopy
   • Cał­ko­wite odprę­że­nie
   • Przy­kła­dowy zestaw ćwi­czeń
 • ROZ­DZIAŁ 5
  • Tao­istyczna sztuka lecze­nia
   • Tao zdro­wia i cho­roby
   • Pięć spo­so­bów na zdro­wie
 • TAO SEKSU
 • ROZ­DZIAŁ 6
  • Tao yin i yang
   • Natura męż­czy­zny i kobiety
   • Droga yin i yang
   • Gra wstępna, cztery etapy wzwodu, pięć oznak, pięć pra­gnień, dzie­sięć sygna­łów i pięć cnót
   • Wspa­niały nek­tar trzech wierz­choł­ków
   • Powstrzy­my­wa­nie wytry­sku
   • Tao działa w obie strony
   • Har­mo­nia yin i yang
   • Tao dociera na Zachód
   • Esen­cja i ener­gia
   • Hor­mony a zdro­wie
   • Wchła­nia­nie esen­cji i gro­ma­dze­nie ener­gii
 • ROZ­DZIAŁ 7
  • Kon­trola wytry­sku
   • Usta­le­nie czę­sto­tli­wo­ści wytry­sków
   • Jak opa­no­wać metody kon­taktu bez upływu
   • Tech­nika zamy­ka­nia bramy
   • Tech­nika pod­cią­ga­nia ener­gii orga­zmu dla kobiet
   • Tao­istyczna kon­trola uro­dzeń
   • Pod­su­mo­wa­nie
 • ROZ­DZIAŁ 8
  • Tao­istyczna sztuka kocha­nia
   • Rodzaje pchnięć
   • Pozy­cje
   • Pomy­słowe akce­so­ria
   • Lecze­nie za pomocą seksu
   • Poda­nie o koźle
   • Róg obfi­to­ści Kupi­dyna
   • Wio­sna w butelce
 • TAO DŁU­GO­WIECZ­NO­ŚCI
 • ROZ­DZIAŁ 9
  • Z dzie­jów dłu­go­wiecz­no­ści
   • Garść poucza­ją­cych przy­kła­dów dłu­go­wiecz­no­ści
   • Porów­na­nie śred­niej dłu­go­ści życia w róż­nych kra­jach świata
   • Pod­sta­wowe czyn­niki warun­ku­jące dłu­gość życia
 • ROZ­DZIAŁ 10
  • Tao pie­lę­gno­wa­nia życia
   • Zanie­czysz­cza­nie i odtru­wa­nie orga­ni­zmu
   • Wzbo­ga­ca­nie Trzech Skar­bów
   • Szkoła elik­siru zewnętrz­nego
   • Szkoła elik­siru wewnętrz­nego
   • Droga do zdro­wia i dłu­go­wiecz­no­ści
 • ROZ­DZIAŁ 11
  • Sie­dzieć nie­ru­chomo, nic nie czy­niąc
   • Osiem eta­pów alche­mii wewnętrz­nej
   • Medy­ta­cja dla zdro­wia i dłu­go­wiecz­no­ści
   • Mały obieg
   • Wielki obieg
   • Shen xian: kosmiczni wędrowcy
   • Otwar­cie kanału cen­tral­nego
   • Śmierć i nie­śmier­tel­ność
 • ZALE­CANA LITE­RA­TURA DODAT­KOWA
 • ZALE­CANA LITE­RA­TURA W JĘZYKU POL­SKIM
logotypy