Facebook

Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2019
Polubowne rozwiązywanie konflikt...

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne (ebook)

Autorzy:   ,

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 4,00 zł
16,00 zł 20,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Monografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów.
Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nowa specjalizacja– mediatora socjalnego.
     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach – patronat nad publikacja

   Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego.Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów.
   Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczna zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej.
(…) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić,iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje.
       Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko
Słowo wstępne – prof. dr hab. Stanisław Nitecki
Przedmowa (od Autorów)

ROZDZIAŁ I. Pomoc społeczna w Polsce – modele polityki społecznej, zasady i regulacje prawne oraz zadania pracownika socjalnego
1.1. Pojęcie i krótki rys historyczny pomocy społecznej w Polsce
1.2. Aktualna regulacja prawna pomocy społecznej w Polsce
1.3. Modele polityki i pomocy społecznej. Zasada subsydiarności
1.4. Role i zadania pracownika socjalnego

ROZDZIAŁ II. Konflikty i polubowne formy ich rozwiązywania
2.1. Pojęcie i podłoże konfliktu 31 2.2. Ogólna klasyfikacja konfliktów i rodzaje konfliktów w pomocy społecznej
2.3. ADR – alternatywne (polubowne) formy rozwiązywanie konfliktów i sporów

ROZDZIAŁ III. Komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu
3.1. Wprowadzenie do nauki o teorii komunikacji
3.2. Wieloaspektowość komunikacji
3.3. Efektywność komunikacji 66 3.4. Dyskurs integracyjny – specyfika komunikacji w negocjacjach kooperacyjnych i mediacji
3.5. Psychologiczna transformacja personalna w ramach dyskursu integracyjnego

ROZDZIAŁ IV. Negocjacje – zagadnienia ogólne
4.1. Istota negocjacji
4.2. Strategie i techniki negocjacyjne
4.3. Cele i kadrowanie w negocjacjach
4.4. Przygotowanie i etapy negocjacji
4.5. Impas w negocjacjach

ROZDZIAŁ V. Mediacja – zagadnienia uniwersalne
5.1. Pojęcie i cele mediacji
5.2. Uniwersalne zasady mediacji
5.3. Polskie „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora”

ROZDZIAŁ VI. Postępowanie mediacyjne – przebieg, rola mediatora, relacje stron
6.1. Rola, zadania i wybór mediatora
6.2. Przebieg postępowania mediacyjnego
6.3. Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów na drodze mediacji
6.3.1. Obawy dotyczące postępowania mediacyjnego
6.3.2. Obawy dotyczące osoby mediatora
6.3.3. Obawy dotyczące samej strony (osobiste) lub strony przeciwnej

ROZDZIAŁ VII. Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego
7.1. Umowy w pomocy społecznej
7.2. Treść kontraktu socjalnego
7.3. Wzór kontraktu socjalnego

ROZDZIAŁ VIII. Zastosowanie mediacji w zawodzie pracownika socjalnego
8.1. Obszary mediacji w pomocy społecznej
8.2. Przebieg mediacji socjalnej
8.3. Plan wychowawczy
8.4. Korzyści płynące z mediacji w pracy socjalnej
8.5. Przeciwwskazania do mediacji
8.6. Mediacje socjalne a etyka pracy socjalnej

ROZDZIAŁ IX. Prawne regulacje negocjacji i mediacji w Polsce
9.1. Zastosowanie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu sporów prawnych
9.2. Negocjacje i mediacje w sprawach cywilnych
9.3. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich
9.4. Mediacje w zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy

LITERATURA
NOTY O AUTORACH

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

logotypy