Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Język turecki. Minimum gramatyczne

Język turecki. Minimum gramatyczne (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,10 zł
36,90 zł 45,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Minimum gramatyczne języka tureckiego to nowatorski podręcznik przeznaczony do początkowej nauki języka tureckiego i został oparty na skonstruowanym specyficznym binarnym modelu, uwzględniając osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka tureckiego jako obcego, z uwzględnieniem dokonań współczesnej turkologii i lingwodydaktyki. Zawiera niezbędny zestaw informacji z zakresu fonetyki, morfologii i podstawowych funkcji syntaktycznych. Materiał gramatyczny jest przedstawiony stopniowo i objaśniony przystępnym językiem, mając głównie na celu przydatność podręcznika w początkowym etapie nauczania języka tureckiego dla wszystkich zainteresowanych.

Omówione zostały cechy gramatyczne, głównie sufiksy derywacyjne, szeroko stosowane w języku tureckim i stanowiące niezbędną podstawę do przedstawienia i zrozumienia specyfiki procesu derywacyjnego w tym języku. W przykładach gramatycznych wykorzystano najczęściej leksykę występującą we współczesnym języku literackim.

 • Przedmowa
 • Część 1 Alfabet turecki i niektóre reguły fonetyczne języka tureckiego
  • Harmonia palatalna
  • Harmonia labialna
  • Harmonia konsonantyczna
  • Rzeczownik
  • Rodzaje rzeczownika
  • Liczebnik
  • Liczebniki główne
  • Użycie rzeczownika po liczebniku
  • Liczba mnoga rzeczowników
 • Część 2 System deklinacyjny
  • Mianownik / Nominativus / Nominatyw
  • Partykuła pytajna mi
  • Użycie deil i deil mi
  • Przymiotnik
  • Kolory
  • Sufiks słowotwórczy -li
  • Sufiks słowotwórczy -siz
  • Użycie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym bir jeden lub z jego ekwiwalentem wzmacniającym znaczenie w zdaniach przeczących hiç bir ani jeden
  • Dni tygodnia
  • Miesiące
  • Zaimki buras/şuras/oras i ich użycie
  • Miejscownik / Locativus / Lokatyw
  • Wyrazy var i yok
  • Kategoria czasu
  • Zegar pełne godziny, pół godziny
  • Spójniki ve i ile
 • Część 3 Tryb orzekający
  • Czas teraźniejszy prosty (Praesens)
  • Składnia: podmiot orzeczenie
  • Podwójna negacja
  • Przysłówki her zaman i asla /hiçbir zaman
  • Słowa pytajne niçin?/neden?/niye? oraz spójnik çünkü
  • Zdania z jednym wyrazem pytajnym
  • Miejsce partykuły pytajnej mi
  • Spójniki ama i fakat
  • Zaimki her, herkes i bütün
 • Część 4 Formy czasu teraźniejszego czasownika imek być
  • Nazwy pór roku
  • Konstrukcja -deki
  • Liczebniki porządkowe
  • Spójniki ya da i veya
 • Część 5 Ablatyw / Ablativus
  • Użycie wyrażenia pytajnego ne kadar?
  • Postpozycje önce/evvel i sonra
  • Sufiks słowotwórczy -ci
  • Stopniowanie przymiotników
  • Niektóre zmiany fonetyczne rzeczowników (udźwięcznienie, wypadanie, podwojenie głosek) po dołączeniu sufiksów
 • Część 6 Celownik / Dativus / Datyw
  • Postpozycja kadar
  • Sufiks słowotwórczy -lik
  • Formy posesywne rzeczowników
  • Kolejność dodawania sufiksów w wyrazach
 • Część 7 Dopełniacz / Genetivus / Genetyw
  • Konstrukcja przynależności konkretnego przyporządkowania (izafet pierwszego typu2)
  • Nazwy pokrewieństwa
  • Postpozycje imienne2
  • Konstrukcje przynależności ogólnego przyporządkowania (izafet II)
  • Podawanie dat
 • Część 8 Czas przeszły (dokonany) świadka (Praeterit)
  • Formy czasy przeszłego (dokonanego) świadka czasownika posiłkowego imek być
  • Biernik / Accusativus / Akuzatyw
  • Zegar
  • Mierzenie czasu
  • Postpozycja ile
  • Postpozycja gibi
  • Postpozycja kadar
  • Postpozycja için
  • Postpozycje önce i sonra ze wskazaniem odcinka czasu przed/po określonym momencie
  • Zaimek hepsi
  • Spójnik da/de
  • Konstrukcja -mek istemek
  • Liczebniki dystrybutywne (podziałowe)
  • Ułamki i procenty
 • Część 9 Czas przeszły nieświadka
  • Czas przeszły nieświadka czasownika posiłkowego imek być
  • Użycie niektórych jednostek miar z liczebnikami
 • Część 10 Czas przyszły (Futurum)
  • Czas przyszły czasownika posiłkowego imek
  • Konstrukcje z göre wyrażenie opinii
  • Czas ogólny (aoryst)
 • Część 11 Imiesłów przysłówkowy
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ip
  • Wprowadzenie mowy niezależnej
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -meden
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -meden önce
  • Sufiks -ce
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -dikten sonra
  • Formy możliwości i niemożliwości
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -erek
 • Część 12 Imiesłów przymiotnikowy
  • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -miş / Imiesłów przymiotnikowy czasu przeszłego nieświadka
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ince
  • Konstrukcja -ir -mez
  • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -ir/-mez Imiesłów przymiotnikowy aorystu
  • Potencjalne ryzyko niewykonania czynności
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ken
  • Użycie imiesłowu przysłówkowego z sufiksem -ken z czasownikiem imek imiesłów przysłówkowy z sufiksem -(y)ken
 • Część 13 Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -en / Imiesłów czasu teraźniejszego
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -dikçe
  • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -eli
 • Część 14 Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -dik / Imiesłów przymiotnikowy czasu przeszłego świadka
  • Postpozycja imienna hakknda
  • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -ecek / Imiesłów przymiotnikowy czasu przyszłego
 • Część 15 Tryb warunkowy
  • Formy trybu warunkowego czasownika imek
 • Gramatyka języka tureckiego w skrócie
  • Alfabet turecki i niektóre reguły fonetyczne języka tureckiego
  • Harmonia palatalna
  • Harmonia labialna
  • Harmonia konsonantyczna
  • Niektóre zmiany fonetyczne (udźwięcznienie, wypadanie, podwojenie dźwięku) w rzeczownikach po dodawaniu sufiksów
  • Rzeczownik
   • Rodzaje rzeczowników
   • Użycie rzeczownika po liczebniku
   • Liczba mnoga rzeczowników
   • System deklinacyjny
    • Mianownik / Nominativus / Nominatyw
    • Miejscownik / Locativus / Lokatyw
    • Ablatyw / Ablativus
    • Celownik / Dativus / Datyw
     • Biernik / Accusativus / Akuzatyw
    • Dopełniacz / Genetivus / Genetyw
   • Formy posesywne rzeczowników
   • Konstrukcja przynależności konkretnego przyporządkowania (izafet pierwszego typu1)
   • Konstrukcje przynależności ogólnego przyporządkowania (izafet drugiego typu2)
   • Kolejność dodawania sufiksów w wyrazach
  • Przymiotnik
   • Użycie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym bir jeden lub z jego ekwiwalentem wzmacniającym znaczenie w zdaniach przeczących hiçbir ani jeden
   • Stopniowanie przymiotników
  • Liczebnik
   • Liczebniki główne
   • Liczebniki porządkowe
   • Liczebniki rozdzielcze (dystrybutywne)
   • Ułamki i procenty
   • Użycie niektórych jednostek miar z liczebnikami
   • Zegar
  • Zaimek
   • Zaimki osobowe
   • Zaimki buras/şuras/oras i ich użycie
   • Zaimki her, herkes i bütün
   • Zaimek hepsi
  • Postpozycja
   • Postpozycje önce/evvel i sonra
   • Postpozycja kadar
   • Postpozycja ile
   • Postpozycja gibi
   • Postpozycja için
   • Postpozycja göre
   • Postpozycje imienne3
   • Postpozycja imienna hakknda
  • Spójnik
   • Spójniki ve i ile
   • Spójnik çünkü
   • Spójniki ama i fakat
   • Spójniki ya da i veya
   • Spójnik da/de
   • Spójniki eer i şayet
   • Spójnik diye przy wprowadzaniu mowy niezależnej
  • Partykuła
   • Partykuła pytajna mi
   • Miejsce partykuły pytajnej mi w zdaniu
   • Użycie deil i deil mi
  • Czasownik
   • Tryb orzekający
    • Czas teraźniejszy prosty (Praesens)
    • Czas przeszły świadka (Praeterit)
    • Czas przeszły nieświadka (Narrativ)
    • Czas przyszły (Futurum)
    • Czas ogólny (aoryst)
   • Czasownik posiłkowy imek być
    • Formy czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego imek być
    • Formy czasy przeszłego świadka czasownika posiłkowego imek być
    • Czas przeszły nieświadka czasownika posiłkowego imek być
    • Czas przyszły czasownika posiłkowego imek
  • Imiesłów przysłówkowy
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ip
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem meden
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -meden önce
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -dikten sonra
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -erek
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ince
   • Konstrukcja -ir -mez
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -ken
   • Użycie imiesłowu przysłówkowego z sufiksem -ken z czasownikiem imek imiesłów przysłówkowy na -(y)ken
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -dikçe
   • Imiesłów przysłówkowy z sufiksem -eli (-eli beri/-eliden beri)
  • Imiesłów przymiotnikowy
   • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -miş / Imiesłów przymiotnikowy czasu przeszłego nieświadka
   • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -ir/-mez / Imiesłów przymiotnikowy aorystu
   • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -en / Imiesłów czasu teraźniejszego
   • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -dik / Imiesłów przymiotnikowy czasu przeszłego świadka
   • Imiesłów przymiotnikowy z sufiksem -ecek / Imiesłów przymiotnikowy czasu przyszłego
  • Tryb warunkowy
   • Formy trybu warunkowego czasownika imek
   • Formy możliwości i niemożliwości
   • Potencjalne ryzyko niewykonania czynności
  • Słowotwórstwo
   • Sufiks -li
   • Sufiks -siz
   • Sufiks -lik
   • Sufiks -ci
   • Sufiks -ce
 • Literatura
logotypy