Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Jak łatwiej żyć. Dla zbyt inteli...

Jak łatwiej żyć. Dla zbyt inteligentnych i skomplikowanych (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Wydawnictwo JK
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,57 zł
25,33 zł 32,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Czy czujesz, że mimo swojej wysokiej inteligencji masz trudności z odnalezieniem swojej życiowej ścieżki? Czy masz wrażenie, że twoje zdolności raczej stają ci na przeszkodzie, niż pomagają w życiu? Czy zmagasz się z problemami w rodzinie, pracy i wśród znajomych? Czy czujesz, że nikt cię nie rozumie, a wszystkie twoje pomysły są wyśmiewane lub nie masz odwagi zabrać się za ich realizację? Czy doświadczasz poczucia inności? Wielu bardzo zdolnych dorosłych wciąż czuje się źle ze swoją niezwykłością. Poczucie inności, będącej wynikiem wyższej, a zarazem odmiennej inteligencji, zepchnęło ich na margines życia, przez co wciąż nie odnaleźli swojej ścieżki i cierpią z powodu impasu, w którym utknęli. Skrycie marzą o wolności, mając nadzieję, że ich inność w końcu przestanie być więzieniem, a stanie się źródłem radości i inspiracji. Celem psycholożki Monique de Kermadec jest danie nadinteligentnym ludziom nadziei, wskazanie im działań, które sami będą musieli podjąć, i etapów, które powinni pokonać, żeby dojść do celu, jakim jest pogodzenie się ze swoją szczególną osobowością i nauczenie się, jak ją wykorzystywać. Jeśli więc pragniesz wieść bogatsze, bardziej satysfakcjonujące i zgodne z twoimi najgłębszymi aspiracjami życie, jeśli przeczuwasz w sobie olbrzymi potencjał, ale nie wiesz, jak go wykorzystać, ta książka jest dla ciebie. Uwolnij się wreszcie od dręczącego poczucia winy i wrażenia, że zachowujesz się egoistycznie lub szkodzisz innym. Zacznij wreszcie być dumny z własnej odmienności i skorzystaj z wszystkich płynących z niej bogactw. Bo dzięki samopoznaniu i uważnemu wsłuchaniu się w siebie możesz odmienić swoje życie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • List w butelce
 • Wstęp
 • 1. Jak roz­po­znać nadzdol­nego doro­słego?
  • Co to zna­czy być odmien­nym?
  • Kim wła­ści­wie jest nadzdolny doro­sły?
  • Por­tret nadzdol­nego doro­słego
  • Wpływ cech oso­bo­wo­ści na życie nadzdol­nej osoby
  • Nadzdolni: mity i rze­czy­wi­stość
 • 2. Świa­do­mość wła­snych zdol­no­ści
  • Kiedy nadzdolny doro­sły uświa­da­mia sobie wła­sną odmien­ność?
  • W jaki spo­sób nadzdolny doro­sły postrzega rze­czy­wi­stość?
  • W jaki spo­sób świat postrzega ludzi nadzdol­nych?
  • W jaki spo­sób nadzdolny doro­sły pró­buje się przy­sto­so­wać do świata?
 • 3. Zro­zu­mieć pro­blem, żeby go oswoić
  • Uświa­do­mić sobie wła­sne blo­kady
  • Prze­kuć sła­bo­ści w siłę
  • Pro­blem niskiej samo­oceny
  • Pro­blem oto­cze­nia i spo­łe­czeń­stwa
  • Zaak­cep­to­wać swoją odmien­ność
  • Rola róż­nych czyn­ni­ków zewnętrz­nych w kształ­to­wa­niu się toż­sa­mo­ści osoby nadzdol­nej
 • 4. Kim tak naprawdę jestem? Pyta­nie o naj­głęb­szą toż­sa­mość
  • Ja praw­dziwe, ja fał­szywe: sedno pro­blemu
  • Utrata kon­taktu ze swoim naj­głęb­szym ja
  • Zarzą­dza­nie mecha­ni­zmami obron­nymi
  • Narzę­dzia słu­żące samo­po­zna­niu
 • 5. Powody zgła­sza­nia się na kon­sul­ta­cje
  • Dia­gnoza jako punkt wyj­ścia
  • Pierw­sze kroki do zmiany
 • 6. Korzy­ści pły­nące z tera­pii
  • Poznać smak szczę­ścia
  • Zapo­bie­ga­nie cier­pie­niu
  • Zna­leźć brat­nią duszę
  • Szu­kać przy­ja­ciół
  • Być doce­nia­nym w pracy
 • Zakoń­cze­nie
 • Przy­pisy
logotypy