Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Gramatyka języka hiszpańskiego z...

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami (ebook)

Autorzy:   Jacek Perlin, Małgorzata Cybulska-Janczew

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Jacek Perlin, Małgorzata Cybulska-Janczew - okładka książki
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 10,54 zł
48,46 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, co bardzo pomaga w skutecznej nauce. Książka zawiera ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące (kontrolne), wszystkie opatrzone rozwiązaniami zawartymi w Kluczu, co pozwala uczącym się przećwiczyć i przyswoić prezentowany materiał gramatyczny.
 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • CZASOWNIK | VERBO
  • 1. Czasowniki całkowicie regularne w czasie teraźniejszym | Verbos totalmente regulares en Presente de Indicativo
  • 2. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -o- na -ue- | Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo. -O- -ue-
  • 3. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -ie | Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo. -E- -ie-
  • 4. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -i- | Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo. -E- -i-
  • 5. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -c- na -zc- | Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo. -C- -zc-
  • 6. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym odmiana indywidualna | Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo conjugación individual
  • 7. Czasowniki całkowicie nieregularne ser, estar, haber w czasie teraźniejszym | Verbos totalmente irregulares ser, estar, haber en Presente de Indicativo
  • 8. Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym | Verbos reflexivos en Presente de Indicativo
  • 9. Zmiany ortograficzne w odmianie czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym | Cambios ortográficos en verbos regulares e irregulares en Presente de Indicativo
  • 10. Użycie czasownika ser | Uso del verbo ser
  • 11. Użycie czasownika estar | Uso del verbo estar
  • 12. Czasownik haber: użycie formy hay | El verbo haber: uso de la forma hay
  • 13. Ser, estar, hay ćwiczenia porównawcze, systematyzacja | Ser, estar, hay ejercicios comparativos, sistematización
 • UŻYCIE CZASÓW I TRYBÓW | USO DE TIEMPOS Y MODOS
  • 14. Użycie czasu teraźniejszego trybu oznajmującego | Uso del Presente de Indicativo
  • 15. Inne formy wyrażania teraźniejszości: estar + gerundio | Otras formas de expresar el presente: estar + gerundio
  • 16. Czas przeszły prosty | Pretérito Indefinido
  • 17. Czas przeszły niedokonany | Pretérito Imperfecto
  • 18. Czas przeszły złożony | Pretérito Perfecto
  • 19. Czas zaprzeszły | Pretérito Pluscuamperfecto
  • 20. Czas przyszły prosty | Futuro Imperfecto
  • 21. Inne formy wyrażania przyszłości: pensar + bezokolicznik, ir + a + bezokolicznik | Otras formas de expresar el futuro: pensar + infinitivo, ir + a + infinitivo
  • 22. Czas przyszły złożony | Futuro Perfecto
  • 23. Zgodność czasów trybu oznajmującego | Concordancia de tiempos de Indicativo
  • 24. Tworzenie czasu teraźniejszego trybu łączącego | Formación del Presente de Subjuntivo
  • 25. Użycie trybu łączącego | Uso del Subjuntivo
  • 26. Czas przeszły złożony trybu łączącego | Pretérito Perfecto de Subjuntivo
  • 27. Tworzenie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego | Formación del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
  • 28. Użycie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego | Uso del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
  • 29. Czas zaprzeszły trybu łączącego | Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo
  • 30. Tryb warunkowy prosty | Condicional Imperfecto (Potencial Simple)
  • 31. Tryb warunkowy złożony | Condicional Perfecto (Potencial Compuesto)
  • 32. Tryb rozkazujący | Modo Imperativo
  • 33. Zdania (okresy) warunkowe | Oraciones condicionales
  • 34. Następstwo (zgodność) czasów trybów: oznajmującego, łączącego i przypuszczającego | Concordancia de tiempos del Indicativo, Subjuntivo y Condicional
  • 35. Mowa zależna | Estilo indirecto
  • 36. Bezokolicznik | Infinitivo
  • 37. Imiesłów czynny | Gerundio
  • 38. Imiesłów bierny | Participio
  • 39. Bezokolicznik, imiesłów czynny i imiesłów bierny ćwiczenia różne | Infinitivo, gerundio y participio ejercicios variados
 • STRONA BIERNA | VOZ PASIVA
  • 40. Strona bierna z ser | Voz pasiva con ser
  • 41. Strona bierna z estar + participio | Voz pasiva con estar + participio
  • 42. Strona bierna z se | Pasiva refleja
  • 43. Strona bierna ćwiczenia różne | Voz pasiva ejercicios variados
 • RODZAJNIK | ARTÍCULO
  • 44. Rodzajnik określony | Artículo determinado
  • 45. Rodzajnik nijaki lo | Artículo lo
  • 46. Rodzajnik nieokreślony | Artículo indeterminado
  • 47. Brak rodzajnika | Omisión del artículo
  • 48. Rodzajnik ćwiczenia różne | Artículo ejercicios variados
 • RZECZOWNIK | SUSTANTIVO
  • 49. Rzeczowniki według rodzaju | Sustantivos según el género
  • 50. Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika | Formación del femenino del sustantivo
  • 51. Liczba mnoga rzeczownika | Plural del sustantivo
  • 52. Tworzenie zdrobnień i zgrubień | Formación de diminutivos y aumentativos
 • PRZYMIOTNIK | ADJETIVO
  • 53. Rodzaj przymiotnika | Género del adjetivo
  • 54. Liczba mnoga przymiotnika | Plural del adjetivo
  • 55. Tworzenie przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach: przedrostki i przyrostki | Formación de adjetivos de significado opuesto: prefijos y sufijos
  • 56. Skrócone formy przymiotników | Formas cortas de los adjetivos
  • 57. Stopniowanie przymiotników | Gradación del adjetivo
  • 58. Szyk przymiotnika | Posición del adjetivo
 • LICZEBNIK | NUMERAL
  • 59. Liczebniki główne i porządkowe | Numerales cardinales y ordinales
  • 60. Liczebniki główne w funkcji porządkowych | Numerales cardinales en función de ordinales
 • ZAIMEK | PRONOMBRE
  • 61. Zaimki osobowe | Pronombres personales
  • 62. Powtarzanie zaimków osobowych | Repetición de pronombres personales
  • 63. Łączenie zaimków osobowych | Combinación de pronombres personales
  • 64. Zaimki zwrotne | Pronombres reflexivos
  • 65. Zaimki dzierżawcze formy słabe | Pronombres posesivos átonos
  • 66. Zaimki dzierżawcze formy mocne | Pronombres posesivos tónicos
  • 67. Zaimki wskazujące | Pronombres demostrativos
  • 68. Zaimki pytajne | Pronombres interrogativos
  • 69. Zaimki nieokreślone | Pronombres indefinidos
  • 70. Przeczenie (negacja) użycie zaimków | Negación uso de pronombres
  • 71. Zaimki względne | Pronombres relativos
 • PRZYSŁÓWEK | ADVERBIO
  • 72. Przysłówek tworzenie | Adverbio formación
  • 73. Przysłówki miejsca | Adverbios de lugar
  • 74. Przysłówki czasu | Adverbios de tiempo
  • 75. Przysłówki miary | Adverbios determinativos de cantidad
  • 76. Przysłówki liczebne i pytajne | Adverbios cuantativos e interrogativos
  • 77. Przysłówki wątpliwości, twierdzenia i przeczenia | Adverbios de duda, afirmación y negación
  • 78. Przysłówki sposobu | Adverbios de modo
  • 79. Stopniowanie przysłówków | Gradación del adverbio
 • SPÓJNIK | CONJUNCIÓN
  • 80. Spójniki | Conjunciones
  • 81. Spójnik aunque w zdaniach złożonych | Conjunción aunque en oraciones subordinadas
  • 82. Spójniki pues, luego, así Conjunciones pues, luego, así
  • 83. Spójnik si zdania warunkowe | Conjunción si oraciones condicionales
  • 84. Spójniki ni, que, porque, como | Conjunciones ni, que, porque, como
  • 85. Spójniki cuando i mientras. Zdania czasowe | Conjunciones cuando y mientras. Oraciones subordinadas de tiempo
  • 86. Spójniki proste ćwiczenia różne | Conjunciones simples ejercicios variados
  • 87. Wyrażenia spójnikowe | Locuciones conjuncionales
 • PRZYIMEK | PREPOSICIÓN
  • 88. Przyimek a | Preposición a
  • 89. Przyimki ante, bajo, contra | Preposiciones ante, bajo, contra
  • 90. Przyimek con | Preposición con
  • 91. Przyimek de | Preposición de
  • 92. Wyrażenia cerca de, acerca de, encima de, dentro de | Expresiones cerca de, acerca de, encima de, dentro de
  • 93. Przyimek desde | Preposición desde
  • 94. Wyrażenia después de, detrás de, donde Expresiones después de, detrás de, donde
  • 95. Przyimek en | Preposición en
  • 96. Przyimek entre | Preposición entre
  • 97. Przyimki hacia, hasta | Preposiciones hacia, hasta
  • 98. Przyimek para | Preposición para
  • 99. Przyimek por | Preposición por
  • 100. Użycie przyimków para i por ćwiczenia | Uso de preposiciones para y por ejercicios
  • 101. Przyimki según, sin, sobre, tras | Preposiciones según, sin, sobre, tras
  • 102. Przyimek ćwiczenia różne | Preposición ejercicios variados
  • 103. Konstrukcje przysłówkowe w funkcji przyimków | Construcciones adverbiales en función de preposiciones
 • AKCENT | ACENTO
  • 104. Reguły akcentowania graficznego | Acento gráfico
  • 105. Akcent graficzny ćwiczenia różne | Acento gráfico ejercicios variados
 • NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE POWTÓRZENIE, UTRWALENIE | TEMAS GRAMATICALES DE MAYOR IMPORTANCIA REPASO, CONSOLIDACIÓN
  • 106. Opozycja ser estar | Oposición ser estar
  • 107. Opozycja está hay | Oposición está hay
  • 108. Zdania czasowe systematyzacja | Oraciones subordinadas de tiempo sistematización
  • 109. Zdania przeczące systematyzacja | Oraciones de negativo sistematización
  • 110. Tryb łączący systematyzacja | Subjuntivo sistematización
  • 111. Wyrażenia wymagające użycia trybu łączącego | Expresiones que requieren el uso del Subjuntivo
  • 112. Tryb łączący czy bezokolicznik? | Subjuntivo o Infinitivo?
  • 113. Tryb łączący z czasownikami w formie przeczącej | Subjuntivo con verbos en forma negativa
  • 114. Powtórzenie ćwiczenia różne | Repaso ejercicios variados
 • Aneks gramatyczny | Anexo gramatical
  • Nieregularne imiesłowy przeszłe i imiesłowy podwójne | Participios irregulares y participios dobles
  • Przyimki w zwrotach i wyrażeniach przysłówkowych i spójnikowych | Preposiciones en locuciones adverbiales y conjuncionales
  • Najważniejsze przymiotniki i rzeczowniki łączące się z przyimkami | Adjetivos y sustantivos más importantes con preposiciones
  • Rekcja czasowników | Régimen verbal
  • Nazwy geograficzne i nazwy narodowości | Denominaciones geográficas y nacionalidades
 • KLUCZ DO ĆWICZEŃ
 • Przypisy
logotypy