Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Fonetyka i ortografia dźwięku ję...

Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego. Od teorii językoznawczych do praktyki glottodydaktycznej (ebook)

Autor:  

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,04 zł
16,91 zł 19,95 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Język francuski jest postrzegany jako trudny ze względu na różnice występujące pomiędzy wymową a pisownią. Słyszymy [boku], a widzimy beaucoup. Piszemy femme, a czytamy [fam]. Systematyczne prześledzenie reguł przejścia od języka mówionego do języka pisanego pozwala jednak dostrzec, że istnieją ścisłe relacje między głoskami języka francuskiego a literami, czy grupami liter, których używamy do ich zapisu. Optymalne opanowanie systemu fonetycznego języka obcego oraz jego systemu ortograficznego sprzyja efektywnej komunikacji w mowie i piśmie. Warto więc sięgnąć po tę książkę i przekonać się, że uczenie się relacji fonogramicznych może być tak samo przyjemne, jak rozwiązywanie krzyżówek.

Publikacja zawiera przystępny opis funkcjonowania podsystemów fonicznego i ortograficznego we współczesnej francuszczyźnie. Autor proponuje także konkretne rozwiązania metodyczne ułatwiające nauczanie oraz uczenie się fonetyki i ortografii języka obcego.

*

Monografia prof. Mieczysława Gajosa stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat podsystemu fonetycznego i ortografii dźwięku języka francuskiego oraz sposobów ich nauczania, korygowania i rozwijania w nauce języka francuskiego jako obcego.

Wartość tej publikacji na rynku wydawniczym jest bardzo wysoka z następujących powodów: stanowi całościowe opracowanie o charakterze naukowym z wartościowymi implikacjami dydaktycznymi; wywodzi podejścia dydaktyczne z opisu badań językoznawczych oraz doświadczeń glottodydaktycznych; część praktyczna opiera się na autorskich rozwiązaniach dydaktycznych; łączy dwa systemy – fonetykę i ortografię dźwięku – w aspekcie zarówno rozważań naukowych, jak i zastosowań w nauczaniu i uczeniu się języka, co jest prekursorskie w literaturze glottodydaktycznej w obszarze języka francuskiego jako obcego.

prof. Katarzyna Karpińska-Szaj, UAM w Poznaniu

Wstęp   7

 

1. Językoznawcze podstawy fonetyki języka francuskiego          11

1.1. Podsystem wokaliczny         13

1.2. Podsystem konsonantyczny              16

1.3. Podsystem półspółgłosek  20

1.4. Wybrane problemy i zjawiska fonetyczne   20

1.4.1. Elizja          20

1.4.2. Struktura sylabiczna           21

1.4.3. Płynne łączenie samogłoskowe i spółgłoskowe   24

1.4.4. Łączenie międzywyrazowe             25

1.4.5. Francuskie R          32

1.4.6. H nieme i h przydechowe               33

1.4.7. Wymowa francuskich liczebników              35

1.4.8. Wymowa nazw własnych i wyrazów obcego pochodzenia              40

1.5. Elementy prozodyczne        42

1.5.1. Akcent     42

1.5.2. Intonacja 43

1.5.3. Rytm         45

Wnioski                46

 

2. Programowanie kursu fonetyki języka obcego             49

2.1. Cele kursu fonetyki języka obcego 49

2.2. Progresja w programie kursu fonetyki          51

2.3. Dobór treści nauczania w zakresie fonetyki języka francuskiego      52

Podsumowanie                65

 

3. Trudności i niepowodzenia w nauce fonetyki języka obcego 67

3.1. Błędy w obrębie francuskiego wokalizmu   68

3.2. Błędy w obrębie francuskiego konsonantyzmu        71

3.3. Błędy w obrębie francuskich półspółgłosek               73

3.4. Błędy w obrębie elementów prozodycznych            73

Wnioski                75

 

4. Podstawy fonetyki korektywnej         77

4.1. Procedura analizy fizjologicznej głosek         81

4.1.1. Samogłoski przednie         85

4.1.2. Samogłoski tylne 90

4.1.3. Samogłoski nosowe           91

4.1.4. Półspółgłoska [ч]                93

4.1.5. Spółgłoska [R]      93

4.2. Procedura werbo-tonalna 94

4.3. Procedura tzw. par minimalnych     97

4.4. Procedura słuchowo-imitacyjna      98

4.5. Procedura porównawcza    99

4.6. Procedura skojarzeniowo-ruchowa               100

Podsumowanie                102

 

5. Typologia ćwiczeń fonetycznych         103

5.1. Metodologia opracowywania ćwiczeń fonacyjnych i fonetycznych                 103

5.2 Ćwiczenia fonacyjne               106

5.3. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny               113

5.4. Ćwiczenia artykulacyjne      125

 

6. Od fonemu do grafemu – podstawy ortografii francuskiej     155

6.1. Czym jest kompetencja ortograficzna?        156

6.2. Język mówiony a język pisany          157

6.2.1. Pojęcie grafemu  159

6.2.2. Struktura i natura grafemów w języku francuskim              160

6.2.3. System fonogramiczny współczesnego języka francuskiego          166

6.2.3.1. Fonogramy samogłoskowe        169

6.2.3.2. Fonogramy półsamogłoskowe  183

6.2.3.3. Fonogramy spółgłoskowe           186

6.3. Graficzne kodowanie komunikatów w komunikacji wirtualnej         202

 

7. Dydaktyka ortografii na lekcjach języka obcego           205

7.1. Cele nauczania ortografii     205

7.2. Programowanie kursu ortografii      207

7.3. Metodologia i typologia ćwiczeń ortograficznych     212

7.3.1. Ćwiczenia konfrontacyjne              213

7.3.2. Ćwiczenia identyfikacyjne              215

7.3.3. Ćwiczenia klasyfikacyjne  219

 

Zakończenie      223

Bibliografia         225

logotypy