Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Dydaktyka kultury polskiej w ksz...

Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze (ebook)

Autor:   Przemysław E. Gębal

Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze Przemysław E. Gębal - okładka książki
PdfPDF
Cena:
15,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Seria METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Tom 9

 

Propozycja dla studentów, nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego zainteresowanych rolą oraz miejscem realiów i kultury w kształceniu językowym. Opracowana w formie podręcznika metodycznego publikacja prezentuje ewolucję polskiej i europejskiej myśli dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji kulturowych uczących się. Omawia założenia teoretyczne poszczególnych podejść i metod oraz ukazuje ich realizację w praktyce. Zawiera szereg ćwiczeń i zadań do wykorzystania na zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Uwzględnia założenia Europejskiego profilu kształcenia nauczycieli języków.

 

Jest to pierwsza znana mi monografia, która tak szeroko ujmuje zagadnienia kultury i języka. Autor wyszedł naprzeciw potrzebom zarówno nauczycieli języka polskiego jako obcego pragnących po-głębić wiedzę o kulturze oraz wyrównać braki w swojej kompetencji, jak i dopiero początkującym lektorom i nabywającym kwalifikacje zawodowe studentom.

(Z recenzji prof. Urszuli Żydek-Bednarczuk)


Uważam, że książka P. Gębala jest jednocześnie monografią, a więc szczegółowym, naukowym opracowaniem ważnego zagadnienia, jakim jest nauczanie kultury w kształceniu polonistycznym cudzoziemców, oraz podręcznikiem, który akcentuje, które z zagadnień są ważne i dlaczego. Za świetnie opracowaną uważam, znajdującą się w każdym rozdziale pracy, część ZASTANÓW SIĘ! SPRÓBUJ, w której namawia się czytelników poszczególnych fragmentów pracy do refleksji nad omówionymi zagadnieniami oraz stawia się im pytania i problemy do rozwiązania. Kolejnym ciekawym pomysłem są – POWIĄZANIA – fragmenty rozdziałów, w których autor odsyła do teorii wiążących się z przedstawionymi wcześniej przez niego wątkami głównymi.

(Z recenzji prof. Grażyny Zarzyckiej)

 

Od redaktora serii

0. Wstęp

1. Kultura jako integralna część praktycznej nauki języka

1.1. Dziesięć założeń koncepcyjnych i dydaktycznych pracy

1.2. Rozważania terminologiczne

1.2.1. Kultura – realia

1.2.2. Dydaktyka – metodyka – glottodydaktyka – dydaktyka  kultury

2. Nauczanie kultury i realiów w dydaktykach języków światowych

2.1. Niemiecka Landeskunde

2.1.1. Tezy ABCD

2.1.2. Koncepcja D-A-CH(-L)

POWIĄZANIA

W  STRONĘ PODRĘCZNIKÓW REGIONALNYCH

Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde

2.1.3. Profile Deutsch

POWIĄZANIA

NIEMIECKIE PROPOZYCJE PROGRAMOWE

Rahmenrichtlinien für den Mittelstufenunterricht am Goethe-Institut

2.2. Francuska civilisation  

2.2.1. Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona 

2.3. Standardy europejskie nauczania kultury według ESOKJ

2.4. Podsumowanie

3. Kultura i realia w polskich pracach neofilologicznych

3.1. Rozważania teoretyczne i metodologiczne

3.2. Propozycje programowe

3.2.1. Curriculum für Fremdsprachenlehrerkollegs

3.2.2. Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache

3.3. Podsumowanie

4. Kultura i realia w glottodydaktyce polonistycznej.

Prace teoretyczne i metodologiczne

4.1. Racjonalny empiryzm pierwszych prac

4.2. Podejście komunikacyjne

4.2.1. Grundbaustein Polnisch

4.3. Prace monograficzne poświęcone nauczaniu kultury

4.3.1. Świat języka polskiego oczami cudzoziemców

4.3.2. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

4.3.3. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy

4.3.4. Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej

4.4. Komunikacja międzykulturowa

4.4.1. Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się

cudzoziemców przyswajających język polski

4.4.2. Kurs komunikacji międzykulturowej jako element studiów polskich

4.4.3. Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość

POWIĄZANIA

METODY UŁATWIAJĄCE BADANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ

Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody przydatne

w określeniu kompetencji komunikacyjnej

4.4.4. Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji

i wrażliwości interkulturowej

4.5. Kultura polska oczyma socjologów kultury

4.6. Kultura w procesie certyfikacji języka polskiego jako obcego

4.6.1. Kanon wiedzy o Polsce

4.6.2. Kompetencja socjokulturowa

4.7. Pierwsze propozycje programowe

4.7.1. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne

4.8. Podsumowanie

5. Od faktografii do perspektywy zadaniowej. Etapy rozwoju koncepcji nauczania kultury i realiów

5.1. Podejście faktograficzne

5.2. Podejście komunikacyjne

5.3. Podejście międzykulturowe

POWIĄZANIA

Kurs komunikacji międzykulturowej GRAŻYNY Zarzyckiej

a podejście międzykulturowe

5.4. Bilans podejść

5.5. Ujęcie eklektyczne

5.6. Perspektywa zadaniowa

POWIĄZANIA

Portfolio kulturowe

6. Kultura i realia w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego

POWIĄZANIA

Analizy podręczników i materiałów dydaktycznych

do języka polskiego jako obcego

6.1. Podejście faktograficzne

6.1.1. Uczymy się polskiego

6.1.2. Chcę mówić po polsku

6.1.3. Podręczniki dla zaawansowanych

6.2. Podejście komunikacyjne

6.2.1. Cześć, jak się masz?

6.2.2. Hurra!!! Po polsku

6.2.3.Spotkania

6.2.4. Witam! Der Polnischkurs

6.2.5. Kurs wideo Uczmy się polskiego

6.3. Podejście międzykulturowe

6.3.1. Coś wam powiem

6.3.2. Tandem językowy...

6.3.3. Cześć, jak się masz? (wydanie dwuczęściowe)

POWIĄZANIA

REGIONALIZACJA PODRĘCZNIKÓW POLSKICH

Cześć, jak się masz? Polonês para iniciantes (wersja brazylijska)

6.3.4. Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych

6.4. Materiały pomocnicze prezentujące kulturę i realia polskie

6.5. Ewaluacja treści kulturowych w materiałach glottodydaktycznych

6.6. Podsumowanie

POWIĄZANIA

Nowe media w nauczaniu kultury i realiów polskich

7. Podstawy autorskiego programu nauczania kultury i realiów

w ramach praktycznej nauki języka 

7.1. Założenia glottodydaktyczne programu

7.2. Podstawy glottodydaktyczne

7.3. Cele ogólne 

7.4. Cele szczegółowe

POWIĄZANIA

METODA OPRACOWANIA PROGRAMU

7.5. Warunki realizacji programu

7.5.1. Lektorzy

7.5.2. Profil uczących się

7.6. Treści nauczania i kryteria ich doboru

7.6.1. Katalog tematyczny

7.6.1.1. Poziom podstawowy: A1 (Breakthrough) i A2 (Waystage)

7.6.1.2. Poziom średni: B1 (Threshold) i B2 (Vantage)

7.6.1.3. Poziom biegłości językowej (C1 i C2)

7.7. Realizacja programu

7.7.1. Metody i formy pracy

7.7.2. Typologia zadań

7.7.2.1. Przykładowe formy zadań

7.7.3. Nauczanie zorientowane na działanie

7.8. Kontrola i ocena wyników nauczania

7.9. Podsumowanie

8. Zakończenie

Bibliografia

1. Prace teoretyczne i metodologiczne

2. Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki języka polskiego

jako obcego

logotypy