Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Dydaktyka języków obcych. Wprowa...

Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie (ebook)

Autor:   Przemysław E. Gębal

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. W swojej koncepcji odnosi się do refleksyjnych nurtów kształcenia nauczycieli języków obcych, oferując użytkownikom publikacji osobiste doświadczanie na sobie współczesnych trendów i koncepcji glottodydaktycznych. Zamieszczone w tomie studia przypadków i zadania odnoszą się do nauczania poszczególnych języków obcych, traktowanych jako element jednego ogólnego kształcenia językowego. Zawartość książki skorelowana jest z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli. Odnosi się do treści skupionych w ramach ogólnej dydaktyki językowej i pedagogiki, które realizowane są na wszystkich specjalizacjach nauczycielskich prowadzonych w ramach neofilologii (anglistyk, germanistyk, romanistyk, iberystyk, italianistyk, rusycystyk), lingwistyk stosowanych i glottodydaktyki polonistycznej. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki, zwracając uwagę na perspektywy i kierunki jej dalszego rozwoju. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języków obcych. Jej użytkownikami stają się tym samym studiujący specjalizacje nauczycielskie zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i kwalifikacyjnych podyplomowych w ramach wszystkich języków obcych obecnych w polskim systemie edukacyjnym. Na rynku polskich wydawnictw naukowych niewiele jest tego typu publikacji (może Janowskiej, Komorowskiej czy Pfeiffera), które można uznać za względnie kompleksowe, przy czym oceniany podręcznik wyróżnia się na tym tle in plus aktualnością i zakresem podejmowanych wątków problemowych. Postęp, jaki dokonał się przez minione kilka czy kilkanaście lat na gruncie omawianej dyscypliny, przesądza o tym, że zaproponowany wykład można uznać za nowe ujęcie problemu, wypełniające istotną lukę na rynku wciąż nielicznych podręczników akademickich dla przyszłych nauczycieli języków obcych. Dydaktyka języków obcych autorstwa Przemysława Gębala niewątpliwie nosi cechy podręcznika akademickiego. To publikacja bardzo ciekawa, poznawczo wartościowa i potrzebna na etapie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Użyteczność tego opracowania docenią zwłaszcza ci czytelnicy, którzy mają utrudniony dostęp do źródeł innojęzycznych, tak z przyczyn logistycznych, jak i kompetencyjnych. W przedmowie do podręcznika autor celnie wymienia grupy adresatów jego wykładu: przyszłych i praktykujących nauczycieli języków obcych, w tym polskiego jako obcego, zamierzających nauczać bądź nauczających w różnych typach szkół i na różnych poziomach kształcenia, tak w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Listę tę rozszerzyłabym o nauczycieli akademickich zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli języków obcych. Dla nich również podręcznik może okazać się pomocą wielce użyteczną, zwłaszcza że został wzbogacony o komponent autorskich zadań/projektów, dzięki którym dużo łatwiej będzie osiągnąć zamierzenie autora, by jego praca przysłużyła się do wykształcenia refleksyjnych praktyków, przygotowanych do uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych przez całe życie. Dr hab. Anna Jaroszewska, fragment recenzji
 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • 0. Wstęp
 • 1. Języki obce w polskim kontekście edukacyjnym
  • 1.1. Znaczenie i wartość komunikacyjna poszczególnych języków. Elementy polityki językowej
   • 1.1.1. Narzędzia europejskiej polityki językowej
   • 1.1.2. Definicje i charakterystyka polityki językowej
   • 1.1.3. Czynniki i kryteria rozwoju polityki językowej
   • 1.1.4. Polska polityka językowa
  • 1.2. Nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacyjnym
   • 1.2.1. Założenia programowe kształcenia językowego w Polsce (od roku 2017)
   • 1.2.2. Preferencje językowe Polaków i ich odzwierciedlenie w ofercie językowej systemu edukacyjnego
   • 1.2.3. Wybrane rozwiązania w zakresie organizacji i realizacji kształcenia językowego w Polsce
    • 1.2.3.1. Nauczanie języka polskiego jako drugiego
    • 1.2.3.2. Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe. Oddziały dwujęzyczne
 • 2. Dydaktyka języków obcych jako dziedzina badań naukowych
  • 2.1. Rodowód dydaktyki języków obcych
  • 2.2. Wokół definicji dydaktyki języków obcych
  • 2.3. Modelowanie koncepcji dyscypliny naukowej. Układy glottodydaktyczne
  • 2.4. Tożsamość dydaktyki języków obcych
  • 2.5. Główne obszary dydaktyki języków obcych
  • 2.6. Metodologia badań (glotto)dydaktycznych
   • 2.6.1. Cele poznawcze i aparat terminologiczny dydaktyki języków obcych
   • 2.6.2. Metody i techniki badawcze
   • 2.6.3. Współczesne badania glottodydaktyczne
    • 2.6.3.1. Badania porównawcze
    • 2.6.3.2. Badania historyczne
    • 2.6.3.3. Badania etnograficzne
    • 2.6.3.4. Badania neurobiologiczne i psychofizjologiczne
 • 3. Główne nurty teoretyczne współczesnej dydaktyki języków obcych
  • 3.1. W stronę konstruktywizmu
  • 3.2. Konstruktywizm poznawczy
  • 3.3. Konstruktywizm społeczno-kulturowy
  • 3.4. Konstruktywizm neurobiologiczny
  • 3.5. Konstruktywizm emocjonalny
  • 3.6. Pedagogika konstruktywistyczna
  • 3.7. Dydaktyka konstruktywistyczna
  • 3.8. Pragmatyzm pedagogiczny
  • 3.9. Teorie działania
  • 3.10. W stronę działania w kontekście społecznym
  • 3.11. Pedagogiczne podstawy współczesnej dydaktyki języków obcych
   • 3.11.1. Pedagogika humanistyczna
   • 3.11.2. Pedagogika emancypacyjna
   • 3.11.3. Pedagogika postmodernizmu
 • 4. Ku podejściu działaniowemu do uczenia się i nauczania języków obcych. Kierunki rozwoju i koncepcje współczesnej dydaktyki języków obcych
  • 4.1. Podejścia dydaktyczne metody nauczania techniki nauczania
  • 4.2. Dydaktyka komunikacyjna w teorii i praktyce edukacyjnej
   • 4.2.1. Lingwistyczne podłoże podejścia komunikacyjnego
   • 4.2.2. Programy komunikacyjne. Poziom progowy w nauczaniu języków obcych
   • 4.2.3. Założenia pedagogiczne i dydaktyczne podejścia komunikacyjnego
   • 4.2.4. Jednostka uczenia się / nauczania w podejściu komunikacyjnym. Planowanie zajęć
   • 4.2.5. Osiągnięcia dydaktyki komunikacyjnej
   • 4.2.6. Krytyka dydaktyki komunikacyjnej
  • 4.3. Dydaktyka postkomunikacyjna
  • 4.4. Dydaktyka działaniowa rozważania teoretyczne i rozwiązania programowe
   • 4.4.1. Podstawowe cele i założenia dydaktyki działaniowej
   • 4.4.2. Podejście działaniowe czy zadaniowe? Nieścisłości terminologiczne
   • 4.4.3. Filozofia podejścia działaniowego
   • 4.4.4. Kompetencje ogólne i językowa kompetencja komunikacyjna
   • 4.4.5. Profilowanie edukacji językowej. Sfery użycia języka
   • 4.4.6. Działania językowe i ich podejmowanie w kontekście edukacyjnym
   • 4.4.7. Skale biegłości językowej
   • 4.4.8. Skala globalna autoewaluacji biegłości językowej
  • 4.5. Dydaktyka działaniowa w praktyce edukacyjnej. Podejście zadaniowe i metoda projektów
   • 4.5.1. Podejście zadaniowe
   • 4.5.2. Praca metodą projektu
   • 4.5.3. Podejście zadaniowe i praca metodą projektu w polskim kontekście kształcenia językowego
  • 4.6. Europejskość dydaktyki działaniowej
   • 4.7. Dydaktyka komunikacyjna i działaniowa w szkolnej edukacji językowej
 • 5. Współczesne wyznaczniki dydaktyki języków obcych
  • 5.1. Uczący się w centrum zainteresowania współczesnej dydaktyki języków obcych
  • 5.2. Autorski model uczenia się i nauczania języków w kontekście konstruktywistycznych koncepcji pedagogicznych
  • 5.3. Uczenie się języków obcych jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową
   • 5.3.1. Edukacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej
   • 5.3.2. Edukacja międzykulturowa i rozwijanie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języków obcych
   • 5.3.3. Kultura/kultury w procesie dydaktycznym
   • 5.3.4. Podejścia do nauczania kultury w kontekście nauczania języków obcych
   • 5.3.5. Polska koncepcja glottopedagogiki międzykulturowej
   • 5.3.6. Nauczanie międzykulturowe w europejskich standardach kształcenia językowego
   • 5.3.7. Nauczanie międzykulturowe w kontekście kształcenia językowego podstawowe założenia dydaktyczne
   • 5.3.8. Metodyka nauczania międzykulturowego
   • 5.3.9. Portfolio doświadczeń kulturowych. Autobiografia spotkań międzykulturowych
   • 5.3.10. Ukryte (kulturowe) konteksty nauczania
   • 5.3.11. Edukacja dla demokracji
   • 5.3.12. Dydaktyka literatury
   • 5.3.13. Zewnętrzna i wewnętrzna perspektywa nauczania międzykulturowego
  • 5.4. Uczenie się języków obcych jako wspieranie różnojęzyczności
   • 5.4.1. Wielojęzyczność w oficjalnych deklaracjach i zaleceniach europejskich
   • 5.4.2. Od wielojęzyczności do różnojęzyczności
   • 5.4.3. Dydaktyka wielo- i różnojęzyczności
   • 5.4.4. Psycholingwistyczne modele wielo- i różnojęzyczności
   • 5.4.5. Czynniki i strategie wspierające rozwój kompetencji różnojęzycznej w procesie dydaktycznym
   • 5.4.6. Zintegrowana dydaktyka języków tercjalnych
    • 5.4.6.1. Dydaktyka języków tercjalnych DaFnE
   • 5.4.7. Interkomprehensja
    • 5.4.7.1. Metodyka interkomprehensji
    • 5.4.7.2. Materiały do nauczania interkomprehensji
    • 5.4.7.3. Interkomunikacja
   • 5.4.8. Otwarcie na języki
   • 5.4.9. Bilans koncepcji dydaktyki wielojęzyczności
   • 5.4.10. Europejska standaryzacja dydaktyki wielojęzyczności
   • 5.4.11. Łączenie koncepcji dydaktyki wielojęzyczności w praktyce edukacyjnej
  • 5.5. Nauczanie języków obcych jako przygotowywanie do kariery zawodowej
   • 5.5.1. Ogólna dydaktyka językowa a dydaktyka języków obcych dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych
   • 5.5.2. Lingwistyczne podstawy dydaktyki języków dla potrzeb specjalistycznych i zawodowych
   • 5.5.3. Badanie potrzeb językowych jako wyznacznik planowania procesu dydaktycznego w zakresie języków zawodowych i specjalistycznych
   • 5.5.4. Ewolucja koncepcji nauczania języka dla potrzeb zawodowych
   • 5.5.5. Metodyka nauczania języków dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych
   • 5.5.6. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)
   • 5.5.7. Język edukacji szkolnej jako odmiana języka specjalistycznego i istotne zagadnienie dla dydaktyki języka polskiego jako drugiego
   • 5.5.8. Kompetencje miękkie a nauczanie języków dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych
  • 5.6. Nauczanie języków obcych jako przygotowywanie do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
   • 5.6.1. Koncepcja CALL (Computer Assisted Language Learning)
   • 5.6.2. Koncepcja MALL (Mobile Assisted Language Learning)
   • 5.6.3. W stronę MALU (Mobile Assisted Language Use)
  • 5.7. Nauczanie języków obcych jako wspieranie rozwoju osobistego
   • 5.7.1. Coaching językowy tutoring peer-consulting
   • 5.7.2. Metodyka edukacji spersonalizowanej
   • 5.7.3. Relacja między coachem/tutorem a podopiecznym
  • 5.8. Nauczanie języków obcych jako czynnik włączania społecznego
   • 5.8.1. Założenia edukacji włączającej
    • 5.8.1.1. Międzynarodowe deklaracje propagujące podejścia inkluzyjne
    • 5.8.1.2. Od integracji do inkluzji
   • 5.8.2. Wybrane założenia metodyki edukacji włączającej
   • 5.8.3. Edukacja włączająca a nauczanie języka polskiego jako drugiego
   • 5.8.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z nich trudności w uczeniu się języków
    • 5.8.4.1. Uczący się niedosłyszący i niesłyszący
    • 5.8.4.2. Uczący się niedowidzący (słabowidzący) i niewidomi
    • 5.8.4.3. Uczący się dyslektyczni
    • 5.8.4.4. Uczący się szczególnie zdolni
 • 6. Uczący się języków obcych w świetle współczesnych koncepcji psycholingwistycznych i dydaktycznych
  • 6.1. Proces uczenia się w ujęciu neurobiologicznym
  • 6.2. Uwarunkowania osobowościowe i indywidualne a proces efektywnego uczenia się języków obcych
   • 6.2.1. Cechy i czynniki osobowościowe, temperament
   • 6.2.2. Inteligencje
   • 6.2.3. Style poznawcze, style uczenia się, strategie uczenia się
   • 6.2.4. Zdolności i tzw. zdolności specjalne
   • 6.2.5. Postawy, przekonania, wartości
   • 6.2.6. Lęk językowy i gotowość komunikacyjna
   • 6.2.7. Poczucie własnej wartości i samoocena. Czynniki motywacyjne
   • 6.2.8.Savoir-tre a efektywność uczenia się języków. Model SSAKK Macieja Smuka
  • 6.3. Kompetentny uczący się na lekcji języka obcego. Model MAN (menedżer artysta naukowiec) Jolanty Sujeckiej-Zając
  • 6.4. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako uczący się języków obcych. Wczesna edukacja językowa
   • 6.4.1. Polska koncepcja kształcenia zintegrowanego
   • 6.4.2. Argumenty przemawiające za wczesną edukacją językową
   • 6.4.3. Założenia dydaktyczno-metodyczne wczesnej edukacji językowej
  • 6.5. Młodzież jako uczący się języków obcych. Szkolna dydaktyka języków obcych
   • 6.5.1. Charakterystyka młodzieży jako uczących się języków obcych
   • 6.5.2. Zalecenia programowe szkolnego kształcenia językowego
   • 6.5.3. Egzaminy językowe. Efekt zwrotny egzaminów
  • 6.6. Dorośli uczący się języków obcych. Andragogika a nauczanie języków obcych
   • 6.6.1. Koncepcja uczenia się przez całe życie (life long learning; LLL)
   • 6.6.2. Charakterystyka dorosłych jako uczących się języków obcych
  • 6.7. Seniorzy jako uczący się języków. Założenia i koncepcje glottogeragogiki
   • 6.7.1. Od geragogiki do glottogeragogiki
   • 6.7.2. Charakterystyka seniorów jako uczących się języków obcych
   • 6.7.3. Cele edukacji językowej seniorów
   • 6.7.4. Metodyka nauczania seniorów języków obcych
 • 7. Nauczający języków obcych jako podmiot badań dydaktyki języków obcych
  • 7.1. Kompetencje i umiejętności współczesnych nauczających języków obcych
  • 7.2. Style dydaktyczne. Kierowanie klasą/grupą
   • 7.2.1. Styl demokratyczny
   • 7.2.2. Styl partycypacyjny
   • 7.2.3. Styl konsultacyjny
   • 7.2.4. Styl perswazyjny
   • 7.2.5. Styl autorytarny
   • 7.2.6. Styl laissez-faire
  • 7.3. Subiektywne teorie nauczających
  • 7.4. Nauczający jako refleksyjny praktyk
  • 7.5. Koncepcje kształcenia nauczycieli
  • 7.6. Dobrostan nauczającego
  • 7.7. Europejskie standardy pedeutologiczne
   • 7.7.1. Europejski profil kształcenia nauczycieli języków
   • 7.7.2. Europejskie portfolio dla studentów przyszłych nauczycieli języków
  • 7.8. Elementy edukacji spersonalizowanej w kształceniu nauczycieli języków
  • 7.9. Marka osobista nauczającego
 • 8. Zakończenie
 • Literatura przedmiotu
 • Aneksy
 • Przypisy
logotypy