Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Dydaktyka i metodyka nauczania j...

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (ebook)

Autorzy:   ,

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego Władysław Miodunka, Przemysław E. Gębal - okładka książki
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 13,80 zł
55,20 zł 69,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. Zawartość i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia oferowanych czynnym zawodowo polonistom.
 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • I. Dydaktyka języka polskiego w świecie jej tradycje, dotychczasowy rozwój i perspektywy
  • 1. Miejsce dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego we współczesnej glottodydaktyce polonistycznej
  • 2. Historia nauczania polszczyzny jako przykład nauczania języków europejskich
   • 2.1. Pięćset lat tradycji nauczania języka polskiego jako obcego
    • 2.1.1. Jan Mączyński i jego Lexicon Latino-Polonicum
    • 2.1.2. Piotr Statorius-Stojeński i jego pierwsza gramatyka języka polskiego
    • 2.1.3. Późniejsi autorzy gramatyk języka polskiego
   • 2.2. Zasługi cudzoziemców dla nauczania i propagowania języka i kultury polskiej jako obcych
   • 2.3. Rozwój nauczania języka polskiego jako obcego
    • 2.3.1. Podział pięćsetletniej historii nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na okresy według Anny Dąbrowskiej
    • 2.3.2. Nauczanie polszczyzny od początków XVI do końca XVIII wieku
    • 2.3.3. Nauczanie polszczyzny w latach 17951918
    • 2.3.4. Nauczanie polszczyzny w latach 19181939
  • 3. Współczesne problemy nauczania polszczyzny jako języka obcego
   • 3.1. Nauczanie polszczyzny w latach 19521992
   • 3.2. Nauczanie polszczyzny w latach 19932003
   • 3.3. Metody nauczania polszczyzny w okresie od 2004 roku do dziś
    • 3.3.1. Podejście komunikacyjne w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego
    • 3.3.2. Publikacje z zakresu metodyki nauczania JPJO
    • 3.3.3. Najnowsze podręczniki do nauczania polszczyzny jako języka obcego
   • 3.4. Standardy europejskie w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego
  • 4. Dydaktyka języka polskiego w świecie
   • 4.1. Kto i w jakim celu uczy się języka polskiego w świecie?
    • 4.1.1. Uczący się języka polskiego za granicą w szkołach podstawowych i średnich
    • 4.1.2. Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w szkołach wyższych wielu państw świata
    • 4.1.3. Osiągnięcia polonistyki na Uniwersytecie Hankuk w Seulu
    • 4.1.4. Motywacja uczących się języka polskiego w różnych krajach świata
   • 4.2. Kto i dlaczego naucza języka polskiego w świecie?
    • 4.2.1. Nauczyciele polszczyzny w szkołach polonijnych i polskich za granicą
    • 4.2.2. Lektorzy języka polskiego zatrudniani w uczelniach zagranicznych
    • 4.2.3. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego
   • 4.3. Kształtowanie się teorii nauczania JPJO
   • 4.4. Wielowymiarowość dydaktyki języka polskiego w świecie
  • 5. Polityka językowa i promocja polszczyzny w świecie
   • 5.1. Opracowania ogólne na temat polityki językowej
   • 5.2. Polityka językowa na przełomie tysiącleci
   • 5.3. Wejście Polski do Unii Europejskiej w polskiej polityce językowej
   • 5.4. Koncepcja promocji języka polskiego w świecie według Adama Pawłowskiego
   • 5.5. Zasługi polonistów zagranicznych dla promocji języka i kultury polskiej w świecie
   • 5.6. Władze państwowe czy instytucje akademickie kto prowadzi w Polsce politykę językową?
   • 5.7. Certyfikacja znajomości polszczyzny jako języka obcego i jej rozwój
    • 5.7.1. Przebieg egzaminów certyfikatowych w 2013 roku
    • 5.7.2. Przebieg egzaminów certyfikatowych w 2014 roku
   • 5.8. Rola certyfikacji w promocji (nauczania) języka polskiego w świecie
   • 5.9. Certyfikacja znajomości polszczyzny po roku 2015
  • 6. Język polski jako drugi i jako język edukacji szkolnej
   • 6.1. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w Polsce
    • 6.1.1. Rozwiązania systemowe i programowe
    • 6.1.2. Koncepcje pedagogiczne i dydaktyczne
    • 6.1.3. W stronę edukacji włączającej
   • 6.2. Język polski jako język edukacji szkolnej
    • 6.2.1. Język edukacji szkolnej jako odmiana języka specjalistycznego
    • 6.2.2. Kompetencje kluczowe i zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL)
  • 7. Współczesne wyznaczniki kształcenia językowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego
   • 7.1. Od behawioryzmu przez kognitywizm do konstruktywizmu. Współczesne teorie poznania i uczenia się
   • 7.2. Pragmatyzm pedagogiczny
   • 7.3. Edukacja międzykulturowa
   • 7.4. Dydaktyka wielojęzyczności
   • 7.5. Dydaktyka działaniowa
   • 7.6. Koncepcje neuroedukacyjne
   • 7.7. Refleksyjność i autonomia w procesie uczenia się
 • II. Metodyka nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego i drugiego
  • 8. Rozwijanie kompetencji językowych w języku polskim
   • 8.1. Kompetencje lingwistyczne w Programach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1C2
   • 8.2. Rozwijanie kompetencji fonologicznej
    • 8.2.1. Miejsce wymowy w nauczaniu języków obcych
    • 8.2.2. Polski system wokaliczny i konsonantyczny
    • 8.2.3. Podejście kontrastywne w nauczaniu wymowy polskiej
    • 8.2.4. Trudności wymowy polskiej i strategie ich unikania w ujęciu Gerda Hentschela
    • 8.2.5. Inne miejsca trudne wymowy polskiej
    • 8.2.6. Techniki nauczania wymowy polskiej
    • 8.2.7. Podręczniki nauczania wymowy
   • 8.3. Rozwijanie kompetencji ortograficznej
    • 8.3.1. Alfabet polski
    • 8.3.2. Zasady stosowane w ortografii polskiej
    • 8.3.3. Miejsca trudne w ortografii polskiej
    • 8.3.4. Ortografia a fleksja polska
    • 8.3.5. Techniki kształtowania kompetencji ortograficznej
    • 8.3.6. Podręczniki do nauczania pisowni polskiej
   • 8.4. Rozwijanie kompetencji gramatycznej
    • 8.4.1. Kompetencja gramatyczna w nauczaniu języków obcych na świecie
    • 8.4.2. Kompetencja gramatyczna w nauczaniu JPJO
     • 8.4.2.1. Prace nad programami gramatycznymi w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego
     • 8.4.2.2. Kompetencja gramatyczna w Programach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1C2
    • 8.4.3. Miejsce gramatyki w podejściu komunikacyjnym, stosowanym do nauczania polszczyzny jako języka obcego
    • 8.4.4. Koncepcja trudnych miejsc polszczyzny według Anny Dąbrowskiej i Małgorzaty Pasieki
    • 8.4.5. Techniki nauczania gramatyki
    • 8.4.6. Pomoce dydaktyczne do nauczania gramatyki
   • 8.5. Rozwijanie kompetencji leksykalnej i semantycznej
    • 8.5.1. Uwagi ogólne
    • 8.5.2. Badania słownictwa tematycznego w polszczyźnie
    • 8.5.3. Koncepcja gron wyrazowych Anny Seretny
    • 8.5.4. Techniki nauczania słownictwa i struktur leksykalnych
    • 8.5.5. Najczęstsze błędy leksykalne popełniane przez uczących się JPJO
    • 8.5.6. Podręczniki, zbiory ćwiczeń i słowniki dydaktyczne jako pomoce w rozwijaniu kompetencji leksykalnej
  • 9. Rozwijanie działań językowych
   • 9.1. Działania językowe
   • 9.2. Podejmowanie działań receptywnych
    • 9.2.1. Recepcja ustna (rozumienie ze słuchu i recepcja audiowizualna)
     • 9.2.1.1. Neurolingwistyczne etapy procesu rozumienia ze słuchu
     • 9.2.1.2. Teksty do słuchania
     • 9.2.1.3. Efektywność słuchania
     • 9.2.1.4. Model kształcenia rozumienia ze słuchu Garyego Bucka
     • 9.2.1.5. Metodyka rozwijania recepcji ustnej
     • 9.2.1.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu recepcji ustnej i audiowizualnej
    • 9.2.2. Recepcja pisemna
     • 9.2.2.1. Neurolingwistyczne etapy procesu czytania ze zrozumieniem
    • 9.2.2.2. Style czytania i intencje czytelnicze
    • 9.2.2.3. Metodyka pracy z tekstem na zajęciach językowych
     • 9.2.2.4. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu recepcji pisemnej
   • 9.3. Podejmowanie działań produktywnych i interakcyjnych
    • 9.3.1. Produkcja i interakcja ustna
     • 9.3.1.1. Proces mówienia z perspektywy psycholingwistycznej
     • 9.3.1.2. Zakres wypowiedzi ustnych. Elementy konstytuujące wypowiedź ustną
     • 9.3.1.3. Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania produkcji i interakcji ustnej
     • 9.3.1.4. Ćwiczenia przedkomunikacyjne przygotowujące do produkcji i interakcji ustnej
     • 9.3.1.5. Metodyka rozwijania produkcji i interakcji ustnej
     • 9.3.1.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu produkcji i interakcji ustnej
    • 9.3.2. Produkcja i interakcja pisemna
     • 9.3.2.1. Język pisany
     • 9.3.2.2. Proces pisania z perspektywy neuro- i psycholingwistycznej
     • 9.3.2.3. Pisanie tekstów użytkowych i kreatywnych
     • 9.3.2.4. Pisanie zorientowane na proces i na produkt
     • 9.3.2.5. Metodyka rozwijania produkcji i interakcji pisemnej
     • 9.3.2.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu produkcji i interakcji pisemnej
   • 9.4. Działania mediacyjne
    • 9.4.1. Od mediacji językowej do mediacji pedagogicznej
    • 9.4.2. Działania i strategie mediacyjne w CEFR-CV 2018
    • 9.4.3. Działania mediacyjne a nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego (języka pochodzenia)
    • 9.4.4. Metodyka rozwijania mediacji ustnej i pisemnej
   • 9.5. Przypadek szczególny. Alfabetyzacja w kontekście wspierania czytania i pisania
    • 9.5.1. Rodzaje analfabetyzmu i jego skutki społeczne
    • 9.5.2. Alfabetyzacja na zajęciach języka obcego
  • 10. Nauczanie kultury polskiej
   • 10.1. Kwestie terminologiczne
   • 10.2. Podejścia do nauczania kultury
   • 10.3. Cel współczesnego nauczania kultury rozwijanie kompetencji międzykulturowej
   • 10.4. Kultura w opracowaniach glottodydaktyków polonistycznych
   • 10.5. Metodyka nauczania międzykulturowego
   • 10.6. Pomoce dydaktyczne do nauczania języka i kultury polskiej
  • 11. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego wspierane technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
   • 11.1. Od koncepcji CALL do koncepcji MALL
   • 11.2. CALL i MALL a nauczanie JPJO
   • 11.3. Metodyczne aspekty wykorzystania CALL i MALL w nauczaniu polszczyzny
  • 12. Organizacja oraz planowanie kursu i zajęć języka polskiego jako obcego i drugiego
   • 12.1. Planowanie dydaktyczne na poziomie makro
   • 12.2. Planowanie dydaktyczne na poziomie mikro
   • 12.3. Jednostka uczenia się / nauczania w podejściu komunikacyjnym i działaniowym
   • 12.4. Planowanie zajęć w codziennej praktyce nauczycielskiej i ich autoewaluacja
  • 13. Metody testowania znajomości JPJO
   • 13.1. Testowanie znajomości JPJO zarys historyczny
   • 13.2. Testy językowe i ich klasyfikacja
   • 13.3. Kryteria poprawności testów językowych
   • 13.4. Zbiory zadań do testowania znajomości JPJO
   • 13.5. Stały monitoring rozwoju językowego uczących się. Ocenianie kształtujące
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneksy
 • Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language
 • .
 • O Autorach
 • Przypisy
logotypy