Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Active English at Work

Active English at Work (ebook)

Autorzy:   ,

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Poltext
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 10,38 zł
44,52 zł 54,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Język angielski
Poziom B2 – C1

Nowe wydanie bestsellerowej książki z gratisowym plikiem audio mp3!

Książka zawiera pojęcia, zwroty, wyrażenia i idiomy przydatne w wielu sytuacjach, które spotkasz w życiu zawodowym. Dzięki tej książce opanujesz język angielski przydatny podczas prezentacji, negocjacji, konferencji oraz negocjowania i podpisywania umów i kontraktów. Tematycznie książka obejmuje m.in. marketing i reklamę, finanse i bankowość, naukę i technikę. Książka stanowi znakomite i całościowe kompendium fachowego języka angielskiego, którego znajomość pomoże w karierze zawodowej.

Gratisowy plik mp3 z nagranymi obszernymi fragmentami z książki jest dostępny na stronie internetowej wydawcy.

***

Piotr Domański – studiował w Warszawie, Southampton i Edynburgu, a praktykę językową odbywał w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Z wykształcenia jest ekonomistą, lingwistą, pedagogiem i tłumaczem literatury naukowo-technicznej. Ponadto jest autorem ogólnopolskich programów nauczania, słowników oraz skryptów akademickich. W swoim bogatym dorobku autorskim posiada m.in. „English in Science and Technology”, „Nowy słownik idiomów angielsko-polski”, „Sztuka tłumaczenia tekstów angielskich”.

Maciej Domański – filolog, studiował w Uniwersytetach Warszawski i Barcelońskim, odbywał praktyki językowe w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA.

***

Posługujesz się fachowym słownictwem w pracy lub na studiach?

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Okładka - Cover

Strona tytułowa - Title

Strona redakcyjna - Colofon

Spis treści - Table of Content

Abbreviations and explanatory signs - Skróty i znaki objaśniające

Od wydawcy

Słowo wstępne

Part 1. Situational dictionary

Część 1. Słownik sytuacyjny

Module 1. Meetings

Moduł 1. Zebrania

1. Terms and definitions

1. Terminy i definicje

2. The agenda

2. Porządek dzienny zebrania

2.1. The logical structure of the agenda of a formal meeting

2.1. Schemat porządku dziennego oficjalnego zebrania

3. Chairing a meeting

3. Prowadzenie zebrania

3.1. The duties of a chairperson

3.1. Obowiązki przewodniczącego

3.2. Starting/Opening the meeting

3.2. Rozpoczęcie zebrania

3.3. Presenting the minutes of the previous meeting

3.3. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania

3.4. Announcing the agenda

3.4. Poinformowanie o porządku dziennym

3.5. Announcing/Stating the objectives of the meeting

3.5. Podanie celu zebrania

3.6. Reminding the participants of the most important facts

3.6. Przypomnienie zebranym najważniejszych faktów

3.7. Updating

3.7. Przekazywanie najświeższych/aktualnych informacji

3.8. Giving the floor

3.8. Udzielanie głosu

3.9. Asking for people’s views

3.9. Prośba o wypowiedzenie się uczestników

3.10. Bringing people into the discussion and keeping it relevant

3.10. Włączanie zebranych do dys­kusji i zapobieganie zejściu jej na niewłaściwy tor

3.11. Keeping/Maintaining order

3.11. Utrzymanie porządku obrad

3.12. Dealing with interruptions

3.12. Reagowanie w przypadkach przerywania mówcy w trakcie wystąpienia

3.13. Speeding up or slowing down

3.13. Regulowanie tempa debaty/dyskusji

3.14. Keeping to the point

3.14. Trzymanie się tematu

3.15. Explanations/Paraphrasing

3.15. Wyjaśnianie/Precyzowanie

3.16. Moving on

3.16. Przechodzenie do innych spraw

3.17. Summarizing

3.17. Podsumowanie/Streszczenie/ Rekapitulacja

3.18. Moving to a vote

3.18. Przygotowanie do głosowania

3.19. Voting

3.19. Głosowanie

3.20. Any Other Business (AOB)

3.20. Wolne wnioski/Sprawy różne

3.21. Closing/Ending the meeting

3.21. Zakończenie/Zamknięcie zebrania

4. Participating in a meeting

4. Uczestniczenie w zebraniu/spotkaniu

4.1. How to participate in a meeting effectively

4.1. Jak skutecznie uczestniczyć w zebraniu/spotkaniu

4.2. Introducing

4.2. Przedstawianie (kogoś komuś)/Prezentacja

4.3. Expressing/Presenting opinions

4.3. Wyrażanie opinii

4.4. Agreeing

4.4. Wyrażanie zgody

4.5. Expressing refusal

4.5. Wyrażanie odmowy

4.6. Expressing reservations and doubts

4.6. Wyrażanie zastrzeżeń i wątpliwości

4.7. Stating arguments against our opinions

4.7. Podawanie argumentów niezgodnych z naszą opinią

4.8. Stating arguments supporting our opinions

4.8. Podawanie argumentów zgodnych z naszą opinią

4.9. Introducing the other side of the argument

4.9. Przedstawianie argumentów drugiej strony

4.10. Stating other people’s opinions

4.10. Powoływanie się na opinie innych

4.11. Stating opinions of a group of people

4.11. Wyrażanie opinii grupy ludzi

4.12. Expressing personal opinion

4.12. Wyrażanie swojej opinii

4.13. Expressing advice and suggestions

4.13. Formułowanie rad i propozycji

4.14. Sharing other people’s opinion

4.14. Podzielanie cudzej opinii

4.15. Expressing balance

4.15. Artykułowanie równowagi

4.16. Giving examples

4.16. Podawanie przykładów

4.17. Referring to what actually happens

4.17. Nawiązywanie do aktualnych wydarzeń

4.18. Making general statements

4.18. Formułowanie ogólnych wypowiedzi

4.19. Making specific statements

4.19. Formułowanie szczegółowych wypowiedzi

4.20. Making partly correct statements

4.20. Formułowanie częściowo słusznych wypowiedzi

4.21. Expressing limit of (one’s) knowledge

4.21. Określanie zakresu swojej wiedzy

4.22. Rephrasing/Reformulating

4.22. Powtórne sformułowanie wypowiedzi/Doprecyzowanie

4.23. Bringing other aspects or points

4.23. Wprowadzanie nowych kwestii lub punktów

4.24. Exchanging information

4.24. Wymiana informacji

4.25. Expressing degree of understanding

4.25. Sygnalizowanie stopnia/poziomu zrozumienia

4.26. Showing (that) we remember

4.26. Sygnalizowanie, że się (o czymś) pamięta

4.27. Showing (that) we don’t remember

4.27. Sygnalizowanie, że się (o czymś) nie pamięta

4.28. Asking for repetition

4.28. Prośba o powtórzenie

4.29. Correcting information

4.29. Prostowanie informacji

4.30. Asking for more information

4.30. Prośba o dodatkowe informacje

4.31. Asking for clarification

4.31. Prośba o wyjaśnienie

4.32. Expressing clarification

4.32. Wyjaśnianie

4.33. Expressing demands

4.33. Formułowanie żądań

4.34. Expressing requests

4.34. Formułowanie próśb

4.35. Expressing continuation

4.35. Sygnalizowanie kontynuacji

4.36. Dealing with questions

4.36. Prośba o zadawanie pytań

4.37. Presenting/Reporting facts

4.37. Przedstawianie faktów

4.38. Presenting sequence of problems

4.38. Ustalanie kolejności problemów

4.39. Expressing time

4.39. Podawanie czasu

4.40. Emphasizing what we say

4.40. Akcentowanie wypowiedzi

4.41. Adding more points to a topic

4.41. Poszerzanie tematu o kolejne punkty

4.42. Expressing cause

4.42. Podawanie przyczyny

4.43. Expressing effect

4.43. Podawanie skutku

4.44. Taking part in a discussion

4.44. Udział w dyskusji

4.45. Addressing a chairman/chairperson

4.45. Zwracanie się do przewodniczącego zebrania

4.46. Talking to the other participants of the discussion

4.46. Zwracanie się do innych uczestników dyskusji

4.47. Interruptions

4.47. Przerywanie wystąpień

4.48. Dealing with interruptions

4.48. Reagowanie na przerywanie wystąpienia

4.49. Commenting

4.49. Komentowanie

4.50. Criticism

4.50. Krytyka

4.51. Repartee

4.51. Riposta/Celna i natychmiastowa odpowiedź

4.52. Digression

4.52. Dygresja

4.53. Problem-solving

4.53. Rozwiązywanie problemów

4.54. Expressing options

4.54. Podawanie innych opcji

4.55. Balancing arguments

4.55. Rozważanie argumentów

4.56. Changing one’s approach

4.56. Zmiana podejścia do sprawy

4.57. Decision-making/Making decisions

4.57. Podejmowanie decyzji

4.58. Scientific discussion

4.58. Dyskusja naukowa

4.59. Negotiating techniques: strategies and tactics employed

4.59. Techniki negocjacyjne: stosowana strategia i taktyka

4.60. Plans and planning

4.60. Plany i planowanie

4.61. Appointments

4.61. Umawianie się (z kimś)

4.62. Referring to problems/questions

4.62. Nawiązywanie do spraw/zagadnień/kwestii

4.63. Referring to common knowledge of the participants to a meeting

4.63. Odwoływanie się do wiedzy uczestników spotkania

4.64. Referring to other sources

4.64. Odwoływanie się do innych źródeł informacji

4.65. Referring to visual information/to visuals

4.65. Nawiązywanie do informacji audiowizualnej

4.66. Giving examples

4.66. Podawanie przykładów

4.67. Expressing limit of knowledge

4.67. Określanie zakresu swojej wiedzy/kompetencji

4.68. Bringing other aspects or points

4.68. Wprowadzanie nowych punktów widzenia

4.69. Giving news

4.69. Przekazywanie wiadomości

4.70. Explaining reasons

4.70. Podawanie przyczyn

4.71. Presenting/Reporting conclusions

4.71. Prezentowanie/Podawanie faktów/wniosków

4.72. Referring to people and events

4.72. Odnoszenie się do ludzi i zdarzeń

4.73. Expressing modality/ necessity/possibility

4.73. Wyrażanie modalności/ konieczności/możliwości

4.74. Expressing intentions/plans

4.74. Wyrażanie zamiarów/planów

4.75. Referring to future contact

4.75. Kontaktowanie się w przyszłości

Part 2. Contextual dictionary

Część 2. Słownik kontekstowy

Module 1. Information exchange

Moduł 1. Przekazywanie informacji

1. Verbal means of communication

1. Werbalne środki przekazu informacji

1.1. Forms of verbal communication

1.1. Formy werbalnego komunikowania się

1.2. Telecommunication

1.2. Telekomunikacja

2. Non-verbal means of communication

2. Pozawerbalne środki przekazu

2.1. Textual means of communication

2.1. Tekstowe środki przekazu informacji

2.2. Graphic means of communication

2.2. Graficzne środki przekazu

3. The use of ellipsis. Omission of word/s

3. Użycie elipsy. Opuszczenie informacji

Module 2. Social and functional English. Socializing

Moduł 2. Komunikacja społeczna

1. Introductions

1. Przedstawianie/Prezentacja

1.1. General expressions

1.1. Ogólne zwroty

1.2. Introducing/Presenting someone to a group

1.2. Przedstawianie kogoś grupie

1.3. Introducing two or more persons to one another

1.3. Przedstawianie sobie nawzajem dwóch albo więcej osób

1.4. Introducing oneself

1.4. Przedstawianie się

2. Greetings and leave-takings

2. Pozdrowienia, powitania i pożegnania

2.1. General expressions

2.1. Ogólne zwroty

2.2. Meeting an official person

2.2. Spotkanie oficjalne

2.3. Meeting an acquaintance/friend

2.3. Spotkanie ze znajomym/kolegą

2.4. Saying goodbye. Leaving

2.4. Pożegnania

3. Invitations

3. Zaproszenia

3.1. Inviting

3.1. Zapraszanie

3.2. Accepting an invitation

3.2. Przyjęcie zaproszenia

3.3. Declining an invitation

3.3. Nieprzyjęcie zaproszenia

4. Visiting

4. Wizyty

4.1. Preparing to pay a visit. Travel arrangements

4.1. Przygotowania do złożenia wizyty/do podróży

4.2. Accommodation arrangements

4.2. Zakwaterowanie

4.3. Suggestion to pay a visit

4.3. Propozycja złożenia wizyty

4.4. Reacting to information about a visit

4.4. Odpowiedzi na powiadomienie o wizycie

4.5. Request for information about arrival time and place

4.5. Prośba o informację o terminie i miejscu przyjazdu

4.6. Request for information about means of transport

4.6. Prośba o informację o środku lokomocji

4.7. Informing about arrival time and place

4.7. Informacja o terminie i miejscu przyjazdu

4.8. Request for/Requesting confirmation of arrival time and place

4.8. Prośba o potwierdzenie terminu i miejsca przyjazdu

5. Welcoming visitors

5. Podejmowanie gości

5.1. The visitor’s journey

5.1. Pytania o podróż gościa

5.2. The visit

5.2. Wizyta/Odwiedziny/Pobyt

5.3. Weather

5.3. Pogoda

5.4. Home country

5.4. Kraj ojczysty

5.5. Travel

5.5. Podróż/Podróże

5.6. Holiday/Holidays

5.6. Urlop/Wakacje

6. Work

6. Praca

6.1. Company profile

6.1. Charakterystyka firmy

6.2. Talking about work and careers

6.2. Rozmowa o pracy i karierze zawodowej

7. Hobbies

7. Zainteresowania

8. Conversation

8. Rozmowa/Konwersacja

8.1. Beginning/Starting a story

8.1. Początek narracji/opowiadania

8.2. Adding details

8.2. Podawanie szczegółów

8.3. Reacting to a story

8.3. Reagowanie na opowieść

8.4. Apologizing

8.4. Przeprosiny

8.5. Regret/Dissatisfaction/Anger

8.5. Wyrazy ubolewania/niezadowolenia. Gniew

8.6. Wishes

8.6. Życzenia

8.7. Congratulations

8.7. Gratulacje

8.8. Expressing recognition/joy/surprise/astonishment/ amazement

8.8. Wyrażanie uznania/radości/zaskoczenia/zdziwienia/zdumienia

Module 3. Telephoning

Moduł 3. Telefonowanie

1. Contracted forms/Contractions

1. Formy skrócone/ściągnięte

2. British English

2. Angielszczyzna brytyjska

3. American English

3. Angielszczyzna amerykańska

4. General phrases

4. Ogólne zwroty

5. Telephoning via operator

5. Połączenie za pomocą telefonistki/przez centralę

5.1. Caller to the operator

5.1. Rozmówca do telefonistki

5.2. Operator to the caller

5.2. Telefonistka do rozmówcy

6. Making contact

6.1. Introducing oneself

6.1. Przedstawianie się

6.2. Asking the caller’s name

6.2. Prośba o podanie nazwiska

6.3. Leaving a message

6.3. Pozostawianie wiadomości

6.4. Taking a message

6.4. Przyjmowanie wiadomości

6.5. Helping the caller

6.5. Łączenie (telefonującego)

6.6. Giving the reason/purpose of the call

6.6. Podanie powodu/celu, dla którego się telefonuje

6.7. The person we want on the telephone is not there

6.7. Osoba, do której dzwonimy jest nieobecna

6.8. Arrangements by telephone

6.8. Załatwianie spraw przez telefon

7. Problems in making a call

7. Trudności w połączeniu

8. Asking the caller to hold

8. Telefonujący jest proszony o poczekanie

9. Connecting the caller

9. Łączenie rozmówcy

10. Receiving calls

10. Odbieranie telefonów

Module 4. Correspondence

Moduł 4. Korespondencja

1. Types of letters

1. Rodzaje listów

2. Abbreviations and terms used on envelopes and in business letters

2. Terminy i skróty stosowane na kopertach i w listach handlowych

3. Terms used in correspondence

3. Terminy stosowane w korespondencji

4. Private Letters

4. Korespondencja nieoficjalna/prywatna

4.1. Important expressions

4.1. Ważniejsze zwroty

4.2. The layout of an informal letter

4.2. Schemat listu nieoficjalnego

5. Official correspondence

5. Korespondencja urzędowa/oficjalna

5.1. Important expressions

5.1. Ważniejsze zwroty

5.2. The layout of a formal letter

5.2. Schemat listu urzędowego

5.3. The layout of a business letter

5.3. Schemat listu handlowego

5.4. Letter of enquiry

5.4. Zapytanie ofertowe

5.5. Replies to letters of enquiry/to enquiries

5.5. Odpowiedzi na zapytania ofertowe

5.6. Letters dealing with the agreeing of the details of the contract

5.6. Listy dotyczące uzgadniania szczegółów kontraktu

5.7. Quotations on a special form in a letter form

5.7. Oferty cenowe na specjalnym formularzu firmowym w formie listu

5.8. The placing of orders

5.8. Składanie zamówień

6. Letter of complaint

6. Reklamacja pisemna

7. Reports – writing technique

7. Pisanie raportów

7.1. Official report. Composition

7.1. Elementy raportu oficjalnego

7.2. Types of reports and classification

7.2. Rodzaje i klasyfikacja raportów

7.3. The contents of a long formal report

7.3. Treść obszernego raportu oficjalnego (w formie pełnej prezentacji)

7.4. Useful phrases and expressions

7.4. Praktyczne zwroty i wyrażenia

8. Memorandum/Memo

8. Notatka wewnętrzna

8.1. The layout of a memo

8.1. Schemat notatki wewnętrznej

8.2. Principles of writing memos

8.2. Zasady pisania notatek wewnętrznych

Module 5. Looking for a job

Moduł 5. Szukanie pracy

1. Recruitment application forms

1. Dokumenty osobowe

1.1. Selection process form

1.1. Kwestionariusz osobowy

1.2. Curriculum Vitae (CV)/Résumé

1.2. Życiorys

1.3. Motivational Letter/A Letter of Application

1.3. List motywacyjny

2. Interview

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Module 6. A worker’s profile

Moduł 6. Sylwetka zawodowa pracownika

1. A description of a person

1. Charakterystyka człowieka

1.1. Family

1.1. Rodzina

1.2. Education

1.2. Wykształcenie

1.3. Positive features of character

1.3. Pozytywne cechy charakteru

1.4. Socializing

1.4. Utrzymywanie stosunków/ kontaktów towarzyskich

1.5. Appearance

1.5. Wygląd/Powierzchowność

1.6. Capabilities/Skills

1.6. Zdolności/Umiejętności

2. A worker’s profile

2. Charakterystyka pracownika

2.1. Features of character and skills

2.1. Co można powiedzieć o jego cechach i umiejętnościach?

2.2. What we say about his firm?

2.2. Co można powiedzieć o jego firmie?

2.3. Is he a workaholic?

2.3. Czy jest pracoholikiem?

Module 7. Business English

Moduł 7. Angielski język handlowy

1. Organigram/Organogram

1. Schemat organizacyjny firmy

1.1. Cumulative table of structural units

1.1. Wykaz jednostek strukturalnych

1.2. Cumulative table of functions, positions/posts

1.2. Wykaz funkcji i stanowisk pracy

2. Employment

2. Zatrudnienie

2.1. Personal development: probation, training, instruction, promotion

2.1. Rozwój zawodowy: okres próbny, szkolenie, awans

3. Business

3. Działalność handlowa

3.1. General terms

3.1. Terminy ogólne

3.2. Transaction stages/structure

3.2. Etapy transakcji

3.3. Commercial contract

3.3. Umowa handlowa

4. Advertising and marketing guide

4. Przewodnik po reklamie i marketingu

5. Correspondence

5. Korespondencja

6. Packing goods

6. Pakowanie towarów

7. Forwarding

7. Spedycja

8. Banking and finance terms

8. Terminy z zakresu bankowości i finansów

9. Stock exchange. Stocks and bonds

9. Giełda. Papiery wartościowe

10. Economic activity

10. Aktywność gospodarcza

10.1. Radical/Dramatic changes

10.1. Radykalne/Gwałtowne zmiany

10.2. Expressing the duration of changes

10.2. Określanie czasu (trwania) zmian

10.3. Expressing the amount of increase

10.3. Określanie wielkości wzrostu

10.4. Expressing the amount of decrease

10.4. Określanie wielkości spadku

Module 8. Structure of scientific- -and-technical text

Moduł 8. Struktura tekstu naukowo-technicznego

1. Patent specification

1. Specyfikacja patentowa

1.1. The structure of patent specification

1.1. Struktura tekstu patentu

1.2. Patent phraseology. Examples

1.2. Frazeologia patentu. Przykłady

2. The structure of a scientific publication

2. Struktura publikacji naukowej

2.1. Standard layout of a scientific publication

2.1. Standardowy schemat publikacji naukowej

2.2. Typical layout of a scientific publication

2.2. Schemat typowej publikacji naukowej

3. The structure of a paper

3. Struktura referatu konferencyjnego

Module 9. Speeches

Moduł 9. Wystąpienia

1. Useful terms

1. Praktyczne zwroty i wyrażenia

2. Classification of speeches

2. Podział formalny wystąpień

2.1. Speeches

2.1. Przemówienia

2.2. Presentations

2.2. Prezentacje

3. The technique of making a presentation

3. Technika prezentacji

3.1. Certain qualities of a good presentation

3.1. Cechy dobrej prezentacji/ udanego wystąpienia

3.2. Presentation planner

3.2. Schemat prezentacji

3.3. Rules of making oral presentations

3.3. Zasady przygotowywania prezentacji

4. The purpose of the presentation

4. Cel prezentacji

5. Premises – room

5. Pomieszczenie/Sala

6. Visual aids

6. Pomoce wizualne

7. Speaker–audience relationship

7. Relacja: mówca–słuchacze

8. Typical expressions used in a presentation

8. Typowe zwroty używane w czasie prezentacji

8.1. General expressions

8.1. Ogólne zwroty

8.2. Introducing the topic of the presentation

8.2. Wprowadzanie tematu prezentacji

8.3. Listing advantages and disadvantages

8.3. Podawanie korzyści/zalet i wad/niekorzyści

8.4. Emphasizing what we say

8.4. Akcentowanie treści wypowiedzi

8.5. Stating arguments against our opinions

8.5. Podawanie przeciwstawnych argumentów i opinii

8.6. Making general statements

8.6. Formułowanie uogólnień

8.7. Addition

8.7. Uzupełnianie tematu

8.8. Transition

8.8. Zmiana tematu

8.9. Summation

8.9. Podsumowanie/Reasumowanie

8.10. Result

8.10. Wynik/Rezultat/Efekt/Skutek

8.11. Inference

8.11. Wniosek/Konkluzja

8.12. Reformulation

8.12. Powtórne sformułowanie

8.13. Replacement

8.13. Zastąpienie

8.14. Contrast

8.14. Przeciwieństwo

8.15. Concession

8.15. Przyzwolenie

Part 3. Conference guide

Część 3. Przewodnik konferencyjny

Moduł 1. International conference terms

Moduł 1. Międzynarodowe terminy konferencyjne

Module 2. Conference terms

Moduł 2. Terminy konferencyjne

2.1. General terms

2.1. Pojęcia ogólne

2.2. Equipment of the hall

2.2. Wyposażenie sali konferencyjnej

2.3. Office

2.3. Biuro

Module 3. Chairing a meeting.Taking part in a meeting

Moduł 3. Przewodniczenie zebraniu/posiedzeniu i uczestniczenie w spotkaniu

Module 4. Sample programme of a conference

Moduł 4. Przykładowy program konferencji

Module 5. English in situations

Moduł 5. Angielski na różne okazje

Situation 1

Sytuacja 1

Situation 2

Sytuacja 2

Situation 3

Sytuacja 3

Situation 4

Sytuacja 4

Situation 5

Sytuacja 5

Situation 6

Sytuacja 6

Situation 7

Sytuacja 7

Situation 8

Sytuacja 8

Situation 9

Sytuacja 9

Situation 10

Sytuacja 10

Situation 11

Sytuacja 11

Situation 12

Sytuacja 12

Module 6. Polite expressions

Moduł 6. Zwroty grzecznościowe

Module 7. Social life

Moduł 7. Życie towarzyskie

Part 4. Different faces of English

Część 4. Różne oblicza angielszczyzny

Module 1. Patterns of English collocations[2]

Moduł 1. Wzory kolokacji angielskich[3]

Module 2. Paraphrasing

Moduł 2. Parafrazy tekstu

1. General English

1. Język ogólny

2. Business English

2. Język biznesu

3. Technical English

3. Język techniczny

Module 3. The structure of a definition

Moduł 3. Budowa definicji

Module 4. English verb forms

Moduł 4. Angielskie formy czasownikowe

1. A table of the English grammatical tenses

1. Zestawienie angielskich czasów gramatycznych

2. English grammatical tenses in context

2. Angielskie czasy gramatyczne w kontekście

Module 5. English idioms

Moduł 5. Idiomy angielskie

Module 6. Language and style

Moduł 6. Język i styl

1. Language

1. Język

2. Style

2. Styl

3. Scientific and technical English

3. Angielszczyzna naukowo-techniczna

3.1. Scientific publication

3.1. Publikacja naukowa

3.2. Paper

3.2. Referat (konferencyjny)

3.3. Patent

3.3. Patent

3.4. Reading scientific expressions

3.4. Czytanie wyrażeń naukowych

4. General information text

4. Tekst ogólnoinformacyjny

5. Technical text

5. Tekst techniczny

6. General English

6. Angielszczyzna ogólna

6.1. Język potoczny

6.1. Colloquial English

6.2. Literary language

6.2. Język literacki

6.3. Literary standard

6.3. Literacka angielszczyzna wzorcowa

Module 7. The art of translation

Moduł 7. Sztuka tłumaczenia

Module 8. Figures of speech and speech functions

Moduł 8. Figury stylistyczne i funkcje mowy

1. Figures of speech

1. Figury stylistyczne

1.1. Comparison

1.1. Porównanie

1.2. Metaphor

1.2. Metafora

1.3. Metonymy

1.3. Metonimia

1.4. Synecdoche

1.4. Synekdocha

1.5. Personification

1.5. Personifikacja

1.6. Apostrophe

1.6. Apostrofa

1.7. Hyperbole

1.7. Hyperbola

1.8. Litotes (ironical understatement)

1.8. Niedomówienie (niekiedy ironiczne)

1.9. Antithesis

1.9. Antyteza

2. The main speech functions

2. Główne funkcje mowy

Part 5. Appendixes

Część 5. Aneksy

Appendix 1 Abbreviations of international organizations

Aneks 1 Skróty organizacji międzynarodowych

Appendix 2 European organizations and programmes

Aneks 2 Organizacje i programy europejskie

Appendix 3 Abbreviations in correspondence and publications

Aneks 3 Skróty w korespondencji i publikacjach

Appendix 4 Business English abbreviations

Aneks 4 Skróty stosowane w biznesie

Appendix 5 Abbreviations used by internauts

Aneks 5 Skróty stosowane przez internautów

Appendix 6 Contracted forms used in colloquial English

Aneks 6 Formy skrócone używane w potocznej angielszczyźnie

Appendix 7 British English and American English

Aneks 7 Angielszczyzna brytyjska i amerykańska

Appendix 8 Referring to time and expressing dates

Aneks 8 Sposoby podawania czasu i dat

1. Referring to time

1. Podawanie czasu

2. Expressing dates

2. Podawanie dat

Appendix 9 Abbreviations of weights and measures

Aneks 9 Skróty miar i wag

Appendix 10 Chemical elements

Aneks 10 Pierwiastki chemiczne

Appendix 11 Non-Verbal Means of Communication

Aneks 11 Pozatekstowe środki (przekazu) informacji

Signs and symbols

Znaki i symbole

Appendix 12 Scientific and Technical English

Aneks 12 Angielszczyzna naukowo-techniczna

Appendix 13 Notices and information plates

Aneks 13 Napisy ostrzegawcze i tablice informacyjne

1. Signs and notices

1. Napisy i znaki ostrzegawcze

2. Information plates

2. Tablice informacyjne

logotypy